Geologisk betingede landskabstræk

Særligt karakteristisk for dette landskab er det let skrånende kystorienterede terræn, der fremstår med bløde parallelle bakkestrøg vinkelret på kysten. De tegnes af terrænlavninger omkring områdets vandløb, som løber fra den sydlige del af området mod kysten.

Geologisk dannelse og terræn

Landskabet i dette område er især formet af en stor gletsjertunge fra den Østjyske Is, der i slutningen af sidste istid for ca. 10.000 år siden rykkede frem gennem Horsens Fjord. Terrænet fungerede som underlag for isen, der med sin bevægelse og tyngde gav terrænet sin orientering mod kysten og overordnet set næsten flade karakter.

Efter istiden er vand strømmet fra det højereliggende terræn i den sydlige del af området mod kysten og har derved eroderet små dalstrukturer ned i terrænet. Især i den nordlige del af området nærmest kysten får det terrænet til at fremstå med store parallelle bakkestrøg samtidig med, at terrænet fortsat er orienteret mod kysten.

Jordart

Jordarten i området afspejler landskabets geologiske dannelse og er især domineret af moræneler (ML), der er usorterede aflejringer fra isen med en overvægt af ler. Få steder optræder små områder med morænesand (MS), hvor aflejringen har en overvægt af sand. Fordelt i området er ligeledes mindre områder med smeltevandssand (DS).

Hydrologiske forhold

Det er karakteristisk for dette landskab, at det overvejende jævne terræn brydes af små terrænlavninger omkring vandløb, der er orienteret mod kysten. Terrænlavningerne er i høj grad opdyrkede, og de små vandløb er ikke ret tydelige i landskabet. Alligevel vurderes de at være karaktergivende landskabstræk, da vandløbene har betydning for fortællingen om terrænets dannelse.