Det åbne og det lukkede

Et afgørende karaktertræk

Ét af det helt grundlæggende karaktertræk, der har afgørende betydning for vores oplevelse af landskabet, er den rumlige afgrænsning af landskabet.

Vi kan alle forholde os til, om landskabet har en meget åben karakter og er præget af vidtrækkende udsigter, eller om landskabet har en mere lukket karakter ved eksempelvis at være præget af skov og lange skovbryn, der begrænser udsigterne på tværs af landskabet.

Det er forskelligt, hvad der er for elementer eller strukturer, der skaber den rumlige visuelle afgrænsning af landskabet. Nedenfor er givet eksempler på, hvordan forskellige elementer præger landskabets rumlige visuelle karakter rundt om i kommunen.

EKSEMPLER PÅ RUMLIG VISUEL AFGRÆNSNING AF LANDSKABET

Storbakket terræn

Et storbakket terræn kan i bakkedale give landskabet en lukket karakter, hvor terrænet lukker sig om landskabsrummet, mens landskabet fra bakketoppe kan opleves med en meget åben karakter, hvis der her fra er meget vidtrækkende udsigter.

Det storbakkede terræn opleves bl.a. i dele af Brædstrup højland (omr. 1), Gedved bakkelandskab (omr. 7) og Stensballe Bjerge (omr.13).

Småbakket terræn

I det småbakkede terræn vil terrænet i sig selv skabe struktur i landsakbets underlag, men det vil ikke i sig selv skabe en rumlig afgrænsning. 

Ofte vil den rumlige karakter i et småbakket terræn i høj grad være bestemt af bevoksningsstrukturen og landskabets indhold af bebyggelse, der i sig selv eller i samspil med terrænet skaber en rumlig karakter.

Det småbakkede terræn opleves bl.a. i Horsens bylandskab (omr. 11) og Brædstrup højland (omr. 1).

Ådale

Ådale med høje dalsider, vil ofte have en overorndet lukket ramme, hvor det omgivende landskab ikke eller kun i begrænset omfang er synligt fra dallandskabet.

Inden for dalen kan dalen have en åben karakter, eksempelvis præget af eng og overdrev, hvor man tydeligt kan se på langs af dale, bl.a. dele af Mattrupdalen (omr. 3).

Dalen kan også være præget af bevoskning, der i større eller mindre grad afgrænser mindre landskabsrum og skaber en lukket karakter, bl.a. Hansted Ådal (omr. 8). 

Hvis der står bevoksning på dalsiderne men ikke i dalbunden, kan det være med til at understrege dalens rumlige afgrænsing, bl.a. Bryrupdalen (omr. 2).

Hegn og krat

Hegn og krat har optræder ofte i landskabet, og strukturen af denne bevoksning har afgørende betydning for landskabets rumlige karakter.

Hvis der er mange hegn og de har en tæt karakter, vil landskabet have en forholdsvis lukket karakter, bl.a. i dele af Stensballe bjerge (omr. 13).

Hvis hegnsstrukturen er mere fragmenteret, eller hvis hegnene i sig selv har en mere transparant/gennemsigtig karakter, vil det i højere grad være muligt at se på tværs af landskabet. Landskabet siges så at have en transparant karkater, bl.a. i Brædstrup højland (omr. 1).

Hvis der ikke er ret meget bevoksning, vil landskabet ofte have en meget åben karakter, bl.a. Gedved bakkelandskab (omr. 7) og Hovedgård landbrugsflade (omr. 14).

Kyst

Kysterne i Horsens Kommune er langt de fleste steder fladkyster, hvor landskabet ud mod kysten er præget af et helt eller næsten fladt terræn og sparsom bevoksning. Det giver de fleste steder kystlandskaberne en meget åben karakter. Det ses både ved Boller skovlandskab (omr. 12), Haldrup kystlandskab (del af omr. 13) og på Endelave (omr. 17).