Effektiv udnyttelse af parkeringspladserne

Med udgangspunkt i kortlægningen og analysen af de eksisterende parkeringsforhold og vurderingen af de fremtidige behov for parkeringspladser, er følgende overordnede parkeringsstrategi gældende:

Følgende målsætning for parkeringsstrategien indenfor Horsens midtby er gældende:

  • Horsens Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på/i større parkeringsanlæg som parkeringshuse og parkeringskældre med et minimum af forbrug af overfladeareal.
  • Horsens Kommune vil arbejde for, at parkeringspladserne i bymidten skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til periferien af bymidten.
  • Horsens Kommune vil arbejde for en god trafikal tilgængelighed til byens forskellige funktioner, uanset om man kører i bil, kommer med bus eller på cykel, men under skyldig hensyntagen til ønsket om at den centrale del af midtbyen holdes bilfri.
  • Fastlægge et sæt nye parkeringsnormer som differentierer kravet til etablering af parkeringspladser f.eks. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent og/eller anvendelse.

Følgende målsætning for parkeringsstrategien udenfor Horsens midtby er gældende:

  • At sikre en optimal udbygning af antal parkeringspladser ved at tilpasse og/eller styre udbud og efterspørgsel.
  • Fastlægge et sæt nye parkeringsnormer som differentierer kravet til etablering af parkeringspladser f.eks. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent og/eller anvendelse

Det fremtidige parkeringsbehov for offentlige parkeringsanlæg er tilgodeset såfremt byomdannelsesprojekterne tilgodeser parkeringsnormerne for etablering af parkeringspladser. Der er i forbindelse med vurderingen af det fremtidige parkeringsbehov besluttet at ændre den nuværende parkeringsnorm fra 2007, da behovet for parkering i midtbyen er meget afhængig af om der er tale om parkeringen knytter sig til beboelse, erhverv eller butikker.

Strategien lægger ikke op til at reducere antallet af parkeringspladser i midtbyen, men at reducere antallet af parkeringspladser på terræn og erstatte disse med parkeringshuse/parkeringskældre placeret langs den indre og den ydre ring omkring midtbyen, samt at udnytte de nuværende pladser bedst muligt til gavn for alle de borgere, der har ærinde i midtbyen.

Både udenfor og indenfor midtbyen vil de planlagte byomdannelser skabe et behov for nye parkeringspladser. Da der er tale om helt nye byområder, har kommunen mulighed for at gå ind og tilpasse og styre omfang og beliggenhed af de nye parkeringspladser f.eks. gennem den ny parkeringsnorm henholdsvis på baggrund af den nye bekendtgørelse som gør det muligt at etablere parkeringspladser andre steder.

I forbindelse med ændringer af kapaciteten af parkeringspladser som resultat af de planlagte byomdannelser og ændret anvendelse af nuværende ejendomme i Horsens Kommune, specielt i Horsens midtby og Brædstrup midtby, skal antallet af handicapparkeringspladser øges med baggrund i kravene fastlagt i den nye parkeringsnorm. Den nye parkeringsnorm stiller foruden krav om anlæg af handicapparkeringspladser til personbiler også krav om etablering af handicapparkeringspladser til kassebiler.