Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet er kendetegnet ved en transparent og let sammensat karakter, der skiftevis begrænser og understøtter vide udsigter. Landskabet er i forskellig grad præget af byggeri og tekniske anlæg.

Skala og kompleksitet

Landskabet er generelt kendetegnet ved en middel til stor skala, der især er afspejlet i størrelsen af markflader. Ofte ligger flere marker i forlængelse af hinanden uden en synlig adskillelse. Derved fremstår skalaen større. Men ofte er markerne også adskilt af hegn eller spredt bevoksede diger, der i højere grad definerer en middel skala i landskabet. Størrelsen af gårdene og landsbyernes prægning af landskabet afspejler generelt en middel skala.

Landskabets karakter vurderes let sammensat. Det er især det varierede terræn med den spredte bevoksningsstruktur, samt de spredt beliggende gårde, der skaber variationer i landskabet og bidrager til en let sammensat karakter.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Både det storbakkede terræn samt den spredte bevoksning og bebyggelse skaber i forskellig grad rumlige og visuelle grænser i landskabet. Nogle steder er der lange kig over landskabet, mens udsigterne andre steder er helt eller delvist begrænset af terræn eller bevoksning. Det giver landskabet en transparent, rumlig karakter.

Fra bakketoppe er der ofte vide udsigter over landskabet. Eksempelvis er der fra den centrale del af området udsigt mod syd til Nørrestrand og Horsens, hvor Horsens Fjord anes i baggrunden.

Visuel påvirkning

Den visuelle påvirkning i landskabet varierer og er bestemt af den retning, landskabet opleves i.

Især i den nordlige og vestlige del af området er landskabet ikke eller kun i mindre grad visuelt påvirket af tekniske anlæg eller markant byggeri.

I landskabet lige vest for motorvejen er udsigterne på tværs af landskabet ofte præget af biogasanlægget samt byggeri i erhvervsområdet ved Gedved, mens landskabet i den sydlige og østlige del af området er præget af et stort højspændingstracé, der forløber på tværs af området.

Flere steder er landskabet i den centrale del af området præget af nye boligområder i Gedved og Egebjerg, hvor byggeriet optræder meget synligt i landskabsbilledet.