Mindre affald til brændbart og deponi fra genbrugspladser

På alle vores genbrugspladser i kommunen er der opstillet containere til brændbart affald. Det indsamlede affald fra disse containere køres til forbrænding uden sortering.

I 2018 blev der forbrændt ca. 6.300 tons fra genbrugspladserne fordelt med henholdsvis 4.700 tons småt brændbart og 1.600 tons stort brændbart. 

Erfaringer fra andre kommuner viser, at typisk 50 % af indholdet i småt brændbart kan genbruges i stedet for at blive forbrændt. Visuelle undersøgelser viser, at billedet er det samme i Horsens Kommune.

Vi vil på den baggrund gennemføre undersøgelser af sammensætningen af det brændbare affald. Samtidig vil vi etablere muligheder for at man på pladsen kan udsortere de affaldstyper, der vil kunne afsættes til genanvendelse. Dette kan for eksempel være hård plast.

Herefter vil vi implementere tiltag for at minimere mængden af affald i containeren til brændbart affald yderligere. Det kan eksempelvis være at lukke containeren, så borgeren skal tilkalde en pladsmand for at få adgang.

På alle genbrugspladser på fastlandet i Horsens Kommune er der allerede fra februar 2019 lukket for den direkte adgang til at deponere affald. Dog kan der stadig afleveres affald til deponi ved at hidkalde personalet. 

I 2018 blev der deponeret ca. 2.800 tons fra genbrugspladserne fordelt med henholdsvis 2.000 tons affald fra deponicontaineren og 800 tons asbest. 

Forventningen til tiltaget med at lukke delvist for deponi på fastlandets genbrudsplader er, at det vil reducere mængden til deponi med 650 tons årligt. Der skal i den kommende affaldsplan derfor være et kontinuerligt fokus på at opnå dette.

På Endelave forventer vi at etablere en ny ordning med bedre muligheder for at sortere i flere typer af affald. Det vil forventeligt give en årlig reduktion af affald til deponi med 50 tons årligt.