Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Karakteristisk

K.11.1 Hele landskabsområder

I hele landskabsområdet er de bærende karaktertræk tydelige uden at fremstå særligt karakteristiske. Det gælder de dyrkede marker, ustrukturerede hegn, spredtliggende gårde, byer og tekniske anlæg.

Landskabskarakterens oprindelse som urbant og teknisk landskab er tydelig i hele området. Den sekundære oprindelse som landbrugslandskab er ligeledes tydelig i landskabet.

Urbaniseringen af landskabet tager meget afsæt i Horsens, infrastrukturen og indirekte Horsens Fjord. Det er en udvikling der kun i mindre grad har sammenhæng til naturgrundlaget og de geologiske karaktertræk.

K.10.2 Den græsningsprægede del af dalen

I den vestlige del af dalen er de bærende landskabstræk ligeledes særligt tydelige. Her er det især den lysåbne karakter af eng og overdrev, der fremhæver dalens stejle dalsider og bugtede karakter.

Den udprægede karakter af afgræsset eng og overdrev afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelse som græsningslandskab for de omkringliggende gårde.

Der er et rigtig fint samspil mellem naturgrundlaget i dalen og den kulturbetingede anvendelse som græsningslandskab.