Dagrenovation

Dagrenovation er betegnelse for det affald, der hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der er almindeligt forekommende i private husholdninger.

Indsamling af dagrenovation fungerer som en henteordning, som alle husholdninger har pligt til at være tilsluttet til og benytte.

Horsens Kommune indførte i september 2015 en ny indsamlingsordning, hvor dagrenovationen skal sorteres i fire typer. De fire typer er restaffald, madaffald, papir/ karton og emballageaffald (metal, hård plast og glas).

Den nye indsamlingsordning blev indført løbende fra september 2015 til december 2018, hvor de sidste ejendomme på fastlandet med nogle få undtagelser kom på ordningen for kildesorteret dagrenovation. 

Opsamlingsmateriellet ejes af Horsens Kommune og varierer fra 140 l til 660 l beholder og nedgravede beholdere, alt efter hvilken type bolig, der er tale om. Nedgravede affaldsbeholdere på privat grund ejes af grundejerene.

Ved ejendomme med særlige forhold indsamles dagrenovationen i 110 l sække. Ved disse ejendomme kildesorteres affaldet i restaffald, papir og karton og emballageaffald. 

Standardøsningen er en to-delt 240 l beholder fordelt med 60/40 til restaffald og madaffald samt to-delt 240 l beholder fordelt med 60/40 til papir og karton og til emballageaffald.

Beholderen til restaffald og madaffald tømmes hver 2. uge, mens beholderen til papir/karton og emballageaffald tømmes hver 4. uge. 

Tabel 7 viser antal af husholdninger tilmeldt de forskellige beholdertyper.

 

Tabel 8 viser resultatet af en øget affaldssortering ved husholdningerne. Mængden af restaffald er i perioden 2012-2018 faldet med 34% fra 18.552 ton til 12.158 ton. Samtidig er mængden af indsamlet madaffald steget fra 0 ton til 5.475 ton. Mængden af indsamlet papir og emballage er også steget i perioden.

Trods en stigende befolkning har den samlede mængde dagrenovation været nogenlunde stabil på omkring 25.000 ton pr. år.

Med denne plans initiativer forventes, at en endnu større andel af dagrenovationen flyttes fra forbrænding til genanvendelse. I prognosen for mængderne i 2024 er der taget højde for den forventede befolkningstilvækst i Horsens Kommune.

 

 

Frem til 31. august 2020 varetages indsamlingen af dagrenovation i flytbare beholdere af Meldgaard MILJØ A/S. Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder. Herefter skal den sendes i udbud igen. Indsamling af dagrenovation i nedgravede affaldsbeholdere varetages af Horsens Kommunes driftsgård. Opgaven med indsamling af dagrenovation fra de nedgravede affaldsbeholdere forventes sendt udbud i 2020.