Bilag 1

Lister med kategorier af forskellige former for byudvikling i forhold til grundvandsinteresser.

1. ”Tilladelsesliste” – Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

Boliger, mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved at have ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Disse kan placeres i

Byudviklingstype Eksempler Kommentarer til vurderingen
Boliger   Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse. 
Hotel/restaurant/konference   Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse. Hvis der er tilhørende badelande, svømmebade og lignende, skal udlægget dog behandles som værende på "opmærksomhedslisten". 
Kontorer   Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Service Feriehusudlejning, pengeinstitutter, butikker mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Kulturelle formål Medborgerhus, museum mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Fritidsformål Naturcenter, klub, vandrehjem mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Undervisning og institutioner Gymnasium, børneinstitutioner mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Rekreative anlæg Grønne områder, naturcenter mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Tekniske anlæg Antenneanlæg, vindmøller, pumpestationer mv. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
Store husdyrbrug21 Husdyrbrug over 500 DE. Antallet af dyreenheder tælles på samme ejendom eller matrikel, selvom en miljøgodkendelse kan dække over flere ejendomme. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.

2. ”Opmærksomhedsliste” – Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg

Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved at have oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Der skal i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD og indvindingsoplande. Se mere i ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41” i ”trin 1”. De kan ikke placeres i NFI.

Byudviklingstype Eksempler Kommentarer til vurderingen
Shredderanlæg    
Anlæg for nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald    
Autoophugningspladser    
Autolakererier, benzinstationer og lignende    
Overfladebehandling af metaller og plast med kemikalier. Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler    
Asfaltfabrikker    
Større oplag af organiske eller uorganiske produkter, kemikalier og lignende, herunder plantebeskyttelsesmidler    
Større produktion af glas og mineraluld Glasværker, glasuld- og mineraluldsfabrikker  
Renserier    
Virksomheder der fremstiller skumplast og andre polymere materialer    
Træimprægneringsvirksomheder     
Garverier    
Større nedgravede tanke og rørledninger med olie og kemikalier   Gælder ikke villaolietanke under 6000 l.
Mindre oplag af olie og benzin    
Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser Alle arealer der kan være udsat for potentiel forurening  
Kalkværker    
Svømmehaller, svømmebade, badelande, skøjtehaller    
Biogasanlæg23    
Komposteringsanlæg Anlæg der er omfattede af listepunkt K 214 til  

3. ”Forbudsliste” – Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg

Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved, at de har større oplag af mobile forureningskomponenter, dvs. forureningskomponenter der på grund af manglende binding, nedbrydning eller omdannelse udvaskes til grundvandsressourcerne. Disse må ikke ligge i OSD og indvindingsoplande.

Byudviklingstype Eksempler  Kommentarer til vurderingen 
Deponeringsanlæg  Flyveaske-, slagge- og forurenet jorddeponi. Fyldpladser og specialdepoter Deponier godkendt efter listepunkt k 105, k 207 eller k 208 i godkendelsesbekendtgørelsen
Jordrenseanlæg  
Stålvalseværker, jern- og metalstøberier   
Tjæredestillationsanlæg   
Store transportvirksomheder  Godsbanestationer, transportcentre, vareterminaler og lignende   
Store oplag af mineralolieprodukter  Kraftværker og kraftvarmeværker. Olieraffinaderier. Andre store olielagre.