Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.14.1 Landskabet omkring Overby

I hele landskabsområdet, herunder også i området omkring Overby, vurderes intaktheden af de karaktergivende landskabsstrukturer middel til høj. Landsby- og bebyggelsesstrukturerne er i høj grad intakte, lige som de små skove generelt kan genfindes på kort fra udskiftningstiden. Mange af områdets diger, der tidligere tegnede markstrukturen i landskabet, er imidlertid fjernet, lige som mange naturlige lavbundsområder er afvandet og opdyrket. Det svækker intaktheden.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende strukturer vurderes middel til god. Det er især afspejlet i bygningsmassen og de små skove, der sammen med de dyrkede marker udgør de primære landskabselementer.

Denne del af landskabsområdet opleves i høj grad uden prægning fra tekniske anlæg. I horisonten ses et højspændingstracé, men det vurderes ikke eller kun i mindre grad at præge landskabets tilstand.

Middel tilstand

T.14.2 Landskabet syd og øst for Hovedgård

Som beskrevet for landskabet ved Overby vurderes intaktheden af de bærende landskabsstrukturer middel. Mens bebyggelsesstrukturen har en høj intakthed, er mange diger og veje forsvundet fra landskabet, hvilket har skabt en anderledes markstruktur med en generelt større skala, når der sammenlignes med landskabskarakterens oprindelse. Strukturudviklingen vurderes mindre betydende i dette landskab, hvor udskiftningsstrukturerne aldrig har inddelt markerne i et entydigt mønster i landskabet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer vurderes middel. I denne del af området er det især afspejlet i bebyggelsen, der i samspil med de dyrkede marker udgør de primære landskabselementer.

Landskabet er generelt præget af de tre store højspændingstracéer, der krydser den centrale og østlige del af området. Påvirkningen af landskabet vurderes mindre de steder, hvor der kun optræder ét tracé i landskabsbilledet. Det skyldes landskabets generelt store skala og åbne karakter, der vurderes at kunne rumme tracéets skala og enkle udtryk. De steder, hvor flere tracéer og evt. anlæg i de omgivende landskaber optræder i samme landskabsbillede, vurderes den tekniske påvirkning af landskabet større, fordi anlæggene tilfører en teknisk kompleksitet til landskabet.