OMRÅDE 13 - STENSBALLE BJERGE

Særlige kendetegn

Landskabet er alle steder kendetegnet ved et højtliggende og på forskellig vis bakket terræn. Nord for Haldrupvej er terrænet præget af parallelle bakkekamme, der ligger tæt og brydes vinkelret af smalle, dybe dale. Omkring Haldrupvej er der større afstand mellem bakkerne, der her brydes af lavbundsflader, og endelig rejser Bjergene sig i den sydvestlige del af området som et markant bakkedrag.

Det bakkede terræn er præget af marker, der indrammes af hegn eller små skove, der flere steder præger og indrammer landskabet. Langs vejene ligger små husmandsbebyggelser og gårde, og langs med Haldrupvej ligger de to små byer Haldrup og Søvind.

En stor del af landskabsområdet ligger inden for kystforlandet, hvor landskabet er orienteret mod kysten. Det giver landskabet et særligt præg af udsigter mod kysten. Kystforlandsgrænsen er vist på kortet som en blå, stiplet linje.

Delområder

Inden for landskabsområdet er der afgrænset ét delområde, Haldrup kystlandskab, hvor landskabets kendetegn adskiller sig fra det øvrige landskabsområde. Delområdet omfatter det kystnære landskab samt Vorsø, Vorsø Kalv og småøerne, som ligger ud for kysten. Delområdet er markeret på kortet med orange farve og er beskrevet under fanen delområder.

Beliggenhed og afgrænsning

Dette højtliggende og storbakkede landskabsområde ligger i den østlige del af kommunen, hvor det mod syd er afgrænset af Horsens Fjord. Mod øst strækker området sig på tværs af kommunegrænsen ind i Odder Kommune, mens det mod sydvest og vest er afgrænset af byranden til Stensballe og overgangen til Hansted Ådal. Mod nord og nordvest er området afgrænset mod landskaber med et mere lavtliggende terræn.

Områdegrænsen er mod syd bestemt af kysten og småøerne ud for kysten, og mod sydvest er grænsen bestemt af byranden til Stensballe. Grænsen mod Hansted Ådal ligger, hvor terrænet vurderes overvejende at orientere sig mod dalen og Nørrestrand. Mod nord og nordvest markerer stejle terrænskråninger områdets afgrænsning i landskabet. Grænsen er her alene terrænbestemt og følger foden af skråningerne.