Oldtidsmiljø omkring Bygholm Sø

Kulturmiljøet

Holger Danskes Høj ved Bygholm Sø

Beskrivelse

Omkring Bygholm Sø findes mange kulturspor fra oldtiden. Bygholm Sø er dannet ved opstemning af Bygholm Å. Den første beskedne opstemning af søen står i forbindelse med Bygholm Vandmølle, der kendes fra 1664. I 1911, ved etableringen af Bygholm vandkraftværk, byggedes en højere og længere dæmning på tværs af ådalen, og hermed fik søen sin nuværende størrelse. Værket er lukket og i dag går hovedvej A10 over den gamle dæmning.

Rige fund og fortidsminder langs skrænterne og oppe på kanten af plateauet vidner om, at området har været attraktivt gennem oldtiden og måske være hjemsted for en større bebyggelse i stenalderen. På Nørremark findes mange over- pløjede gravhøje og seks megalitgrave (jættestuer og langdysser). Ved Holger Danskes Høj (31 m) findes ligeledes to megalitgrave og lige sydøst herfor er der gjort møntfund og fundet spor af en kirke og en landsby. Vest for Årupgård, hvor E3 går gennem tidligere store grusgrave, er der gjort betydningsfulde depotfund fra bondestenalderen. Ved Rugballegård på den nordlige del af markerne findes jættestuen Grønhøj samt yderligere højtomter. Spredt i området er der endvidere gjort mange enkeltfund og spor af gruber. Den nordlige del omkring Nørremark er kulturarvsareal.

Sårbarhed

Megalitgrave, gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning. Opstemningen er sårbar overfor forfald.

Langdyssen Bygholm Nørremark vest for Holger Danskes høj