Serridslevgård Hovedgårdslandskab

Delområdet omfatter det hovedgårdsprægede landskab, der optræder lokalt omkring Serridslevgård. Delområdet omfatter Serridslevgård, bevoksningen omkring Haldrup Bæk samt de store marker øst for hovedgården.

Geologisk betingede landskabstræk

Delområdet omfatter den sydøstlige del af Gedvedbakken, der er beskrevet for det øvrige landskabsområde. Inden for delområdet er landskabet præget af en terrænmæssig overgang mellem bakkelandskabet og en markant randmoræne i landskabet mod øst. Overgangen er markeret af ådalen omkring Haldrup Bæk, der indgår i delområdets østlige del.

Haldrup Ådal er en smal erosionsdal, der mod sydøst har forbindelse til Horsens Fjord. Dalen er præget af en smal dalbund omkring Haldrup Bæk samt stejle dalsider.

Samlet set giver det et varieret terræn inden for delområdet, der både er præget af bløde bakker i et forholdsvist højt terræn, samt en markant dalstruktur.

Kulturbetingede landskabstræk

De kulturbetingede landskabstræk udspringer af hovedgården Serridslevgård, der første gang nævnes i 1424. Delområdet omfatter det meste af hovedgårdens ejerlav, der ligger syd for jernbanen, samt den sammenhængende bevoksning omkring Haldrup Å.

Dyrkningsmønsteret er meget enkelt, idet det består af store, rektangulære marker, der afgrænses af lange, lige veje.

Den eneste bevoksning, der præger landskabets karakter, er den lange allé langs med Serridslevgårdsvej samt den tætte bevoksning i Haldrup Ådal.

Bebyggelsen består alene af bygningsmassen omkring hovedgården, der ligger for enden af Serridslevgårdsvej. Hovedbygningen fra 1777 ligger på kanten til Haldrup Ådal med haveanlæg ned i dalen. Ved siden af hovedgården ligger avlsbygningerne, der blev opført i 1950'erne efter brand.

Landskabet indeholder ingen tekniske anlæg, men delområdet er mod nord afgrænset af jernbanen. Baneanlægget er skjult af bevoksning.

 

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet har en meget enkel og velstruktureret karakter, hvor landskabsrum og landskabselementer tilsammen definerer landskabets store skala.

Landskabet er overordnet set indrammet af den tætte bevoksning i Haldrup Ådal mod øst, bevoksningen langs med jernbanen mod nord samt bevoksningen i landskabet mod syd. Det skaber en veldefineret ramme om landskabet, der medvirker til at intensivere oplevelsen af landskabets hovedgårdskarakter.

Inden for delområdet har landskabet en meget åben karakter, idet markerne kun er rumlig opdelt af den allé, der står langs med Serridslevgårdsvej.

Landskabet har en meget uforstyrret karakter.