Geologisk betingede landskabstræk

Landskabet er kendetegnet ved et storbakket terræn med bløde bakkestrøg. Små dalstrøg er nogle steder præget ned i terrænet og forstærker den storbakkede karakter.

Geologisk dannelse og terræn

Landskabets storbakkede terræn er især formet af den Ungbaltiske Is, der førte store mængder materiale til området og havde en isrand omkring den nordvestlige områdegrænse. Men terrænet menes også at være præget af salt i undergrunden og bevægelser i jordskorpen. Det har tilsammen skabt det relativt højtliggende og storbakkede terræn, der i landskabet udgør en velafgrænset, hvælvet bakke, der omtales "Gedvedbakken".

Terrænformerne er præget af isens bevægelser og gradvise tilbagesmeltning. I den nordvestlige del af området er terrænet mere kuperet med mange små bakketoppe og terrænlavninger. Dette afspejler et dødislandskab, der er karakteristisk for landskaber præget af en isrand. Her var isen stagneret og skiftevis smeltede tilbage og rykkede frem. Derved brækkede stykker af gletscherisen, som lå tilbage som ”isklumper” i landskabet. Sten, sand, grus og ler, som smeltede fri af isen, blev afsat på og mellem dødisklumperne. Da de endelig smeltede, efterlod de betydelige terrænlavninger, dødishuller, der i dag giver terrænet en småbakket karakter.

Landskabets generelt storbakkede terræn understreges af mange små dale, der i forskellig grad blev skåret ned i terrænet af smeltevand fra isen. Nogle dale er stadig i dag vandførende og afvander terrænet mod nord og syd.

Jordart

Jordarten i området afspejler den geologiske dannelse og består alt overvejende af moræneler (ML). Det betegner usorterede sedimenter med et højt indhold af ler, der er aflejret af isen.

Stedvis findes der små lokale variationer i jordarten, som er knyttet til områdets dødishuller og små dalstrukturer. Jordarten er her overvejende ferskvandsler (FL), men også ferskvandstørv (FT), der er aflejret efter istiden og efter vegetationens indtog.

Smeltevandssand (DS), der er afsat af smeltevand, dominerer dalsiderne omkring Lille Hansted Å og den nordlige del af området.

Hydrologiske forhold

De hydrologiske forhold, der er karakteristiske for landskabet, er de mange små vandløb og lavbundsområder, der ligger i terrænlavninger og erosionskløfter rundt om i området.

I den nordlige del af området har lavbundsområderne været afvandet, men de er i dag ved at genvinde den naturlige karakter med lavbund/vådområde. Derved styrkes landskabskarakteren og lavbundsområderne får større betydning som karaktergivende landskabselementer.