Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Karakteristisk

K.9.1 Hele landskabsområdet

De bærende landskabstræk er tydelige i hele landskabsområdet, dog uden at landskabet fremstår særligt karakteristisk.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse med afsæt i landsbyernes udskiftning og den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet er mest tydeligt afspejlet i bebyggelsesstrukturen, mens hegn og diger er nedlagt i et omfang, der i høj grad har sløret udskiftningsstrukturerne.

Både den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og indvinding af råstoffer afspejler en fin sammenhæng mellem naturgrundlag og kulturbetinget udnyttelse af landskabet.

DELOMRÅDER

Kontrasterende

K.9.2 Tamdrup Bisgård

Landskabet indenfor ejerlavet til enestegården Tamdrup Bisgård adskiller sig fra det øvrige landskabsområde på grund af landskabets store skala og meget enkle karakter. Derfor er landskabet kontrasterende.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse med afsæt som enestegård er meget tydeligt afspejlet i den sparsomme bebyggelse, der oprindeligt bestod af to gårde og kirke men siden midten af 1700-tallet har været reduceret til Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet afspejler et fint samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse.

K.8.3 Nørrestrand

Dalen omkring Nørrestrand er i modsætning til den øvrige del af dalen præget af store søer, der udfylder hele dalbunde og derved er helt centrale elementer i landskabets karakter. Landskabet er også her præget af vide udsigter på tværs af dalen og de store vandflader. Derved adskiller landskabet omkring Nørrestrand sig fra det øvrige landskabsområde og er derfor vurderet kontrasterende.

De kulturbetingede strukturer knytter sig især til den landbrugsmæssige udnyttelse på den nordlige dalside, hvor strukturerne udspringer af landsbyernes udskiftning i slutningen af 1700-tallet, samt til den betydelige udvikling af Horsens by, der især har taget fart siden 1950'erne. Denne oprindelse er tydelig i landskabets karakter.

Den kulturbetingede udnyttelse er en fin afspejling af landskabets naturgrundlag.

K.8.4 Vær kirkelandskab

Det kuperede landskab omkring Vær Kirke orienterer sig ikke mod dalen og opleves derfor ikke som en direkte del af dallandskabet, selv om det geologisk set er en del af dalstrutkuren. Særligt på grund af det kuperede terræn og den manglende visuelle relation til dalen giver landskabet en karakter, der adskiller sig fra det øvrige dallandskab. Derfor er landskabet vurderet kontrasterende.

Både bebyggelsens placering i landskabet samt arealanvendelsen afspejler tydeligt landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse, der har afsæt i dels enestegården Vær Præstegård og dels landsbyen Meldrup.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet, der især er præget af dyrkede marker men også afgræssede enge, afspejler et fint samspil mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede udnyttelse.