Rumlige og visuelle landskabstræk

De jævnt skrånende dalsider skaber en overordnet ramme om dallandskabet. Set fra den brede dalbund indrammer dalsiderne i høj grad landskabet rumligt og visuelt, mens der fra dalsiderne i modsætning hertil er vide udsigter på tværs af dalen til det omgivende landskab.

Skala og kompleksitet

Landskabet har et middel skala, der er afspejlet i markstørrelser og bebyggelse. Særligt tydeligt er det på dalbunden, hvor hegn og bevoksede diger tydeligt indrammer markerne og definerer den rumlige skala. På dalsiderne er skalaen i mindre grad defineret af afgrænsede landskabsrum, og skalaen opleves større.

Landskabskarakteren er let sammensat, da den er defineret af flere landskabselementer. På dalbunden er landskabet meget struktureret af det flade terræn og hegn omkring de aflange marker, og det forenkler karakteren. På dalsiden er terrænet mere varieret, digerne er meget fragmenterede, og gårdene ligger spredt og omgivet af et ustruktureret mønster af marker. Det øger i nogen grad kompleksiteten, der samlet vurderes let sammensat.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Dallandskabet er tydeligt indrammet af de høje dalsider, der definerer den overordnede ramme om landskabet. Fra dalbunden har landskabet en i nogen grad lukket karakter, idet man ikke kan se ud af dalen men kun på langs. Den lukkede karakter forstærkes af bevoksningen omkring Gudenåen, der tydeligt indrammer de flade terrasser op dalbunden. Fra dalsiderne åbner dalen sig mere op, fordi der herfra er vide udsigter på tværs af dalen og ud over de omgivende landskaber. Det skyldes i høj grad dalens opdyrkede og deraf lysåbne karakter.

Hele dallandskabet er præget af udsigter fra dalens sider ud over dalen og mod de omgivende landskaber.

Visuel påvirkning

Dallandskabet fremstår i høj grad uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg. Inden for dalen er tekniske anlæg begrænset til et højspændingstracé af middel skala på træmaster. Det medfører kun en lokal påvirkning, som er af mindre betydning. Den visuelle påvirkning kommer fra de omgivende landskaber i udsigterne mod syd. De anlæg, der her er synlige, står imidlertid på så stor afstand, at det vurderes at være en mindre eller ubetydelig påvirkning.

Byggeri i og omkring dalen vurderes generelt velintegreret i landskabet.