Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Der kan ske ændringer i landskabet, der understøtter landskabets byprægede karakter.

Det indebærer en veldefineret bystruktur og, at landskabet uden for byerne har en enkel landbrugskarakter.

Da landskabet har en relativt åben karakter, bør der være opmærksomhed på, at ændringer kan blive synlige over store afstande.


Skovrejsning

Skov kan implementeres i landskabskarakteren, men det bør ske ud fra en bevidsthed om, at det vil påvirke landskabets rumlige og visuelle karakter.

Skov kan med fordel rejses i tilknytning til erhvervsområder, hvor skov kan medvirke til at integrere stort byggeri eller afskærme byrande med et komplekst eller teknisk udtryk.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Stort landbrugsbyggeri eller andet byggeri kan indpasses i landskabet.

Generelt bør nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri. Der bør lægges vægt på, at den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet.

Byggeriet bør placeres efter samme linjer som eksisterende bygninger.

Landskabets småbakkede terræn bør udnyttes til at placere byggeriet så lavt i terræn som muligt, så terrænet får en afskærmende effekt.

Generelt er gårdene i området ikke eller kun delvist afgrænset af beplantning. Ønskes afskærmning, bør det begrænses til hegn, der efterligner strukturerne i det omgivende landskab. Skov kan bruges som afskærmende element i tilknytning til store bygningsvolumener.


Byvækst og byrand

Byudvikling bør ske inden for en veldefineret let opfattelig struktur af bybånd med afsæt i Horsens.

(Lands)byerne bør bevares som selvstændige enheder i de enkelte bybånd.

Boligområderne bør have en transparent grøn afgrænsning mod landskabet, f.eks. defineret af haveanlæg.

Nord for Bygholm Ådal/Bygholm Sø er det væsentligt, at boligområdet afgrænses af en grøn byrand mod syd, der sikrer, at boligområdet ikke visuelt påvirker oplevelsen af dallandskabet og udsigterne på tværs af Bygholm Sø.

Ved Lund skal der være opmærksomhed på, at markant byggeri i den nordlige del af byen kan medføre en visuel påvirkning af landskabet i Hansted Ådal.

Erhvervsområderne bør tilstræbes en byrand med et enklet og harmonisk udtryk i bygningsmassen. Der bør være opmærksomhed på, at byggeriet ofte er synligt over stor afstand og derved visuelt påvirker det omgivende landskab.

Skov kan med fordel etableres i tilknytning til erhvervsområder med et komplekst udtryk som redskab til delvist at afskærme byranden og forenkle udtrykket. 


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Der bør være varsomhed med at introducere nye tekniske anlæg i landskabet, der allerede i dag har en stor teknisk prægning. Få nye anlæg kan medføre en uforholdsmæssig stor merpåvirkning.

Det vurderes vanskeligt at implementere nye høje anlæg som master, vindmøller og højspændingsanlæg uden en stor visuel påvirkning.

Det vurderes muligt at indpasse lave anlæg uden at medføre en betydelig visuel påvirkning. Vurderingen forudsætter en konkret vurdering af det konkrete projekt samt det forhold, at anlægget kan afskærmes helt eller delvist af beplantning, der efterligner landskabets øvrige bevoksningsstruktur.

Det vurderes muligt at indpasse nye veje i området uden betydelig påvirkning af landskabets karakter.


Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen er i dag udfyldt med by og behandles ikke nærmere.