Bilag 2: Serviceniveau -skolebuskørsel

Serviceniveau - skolebuskørsel - Horsens kommune

Lovgrundlag: Folkeskolens § 26 samt bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.
Målgruppe: Skoleelever der entern opfylder afstandskreteriet i folkeskolens §26, stk.1, nr. 1, eller skoleelever der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det påkrævet, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2.
Målgruppen omfatter ikke: Skolebørn der har valgt en anden skole end distriktsskole efter reglerne om frit skolevalg i folkeskoleloven.
Kriterier for tildeling: Skolevejen til dristriktsskolen skal være længere end:
 • 2 1/2 km for elever i 0. - 3. klasse
 • 6 km for elever i 4. - 6. klasse
 • 7 km for elever i 7. - 9. klasse
 • 9 km for elever i 10. klasse
Der bevillliges envidere skolekørsel, hvis der indgår en vej so er vurderet trafikfarlig - uden mulighed for anden rimelig rute - på elevens vej til og fra skole.
Serviceniveau:
 • Befordring sker til/fra offentlige vej ved barnets bopæl.
 • Elevens ventetid på skolen må maksimalt være 60 minutter før første lektion, og 60 minutter efter skoletid.
  Skolen skal føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden. Det fornødne tilsyn vurdere konkret af den enkelte skole.
 • Der tilbydes 3 afgange fra skolen om eftermiddagen. Børn i fritidsordning kan benytte de 3 afgange.
 • Der tilbydes èn afgang om morgenen til skolestart.
 • Der tilbydes ikke kørsel til konfirmationsforberedelse, tandlæge, læge, musikundervisning og andre fritidsaktiviteter.
 • Kørslen ydes til forældremyndighedsindehaverens bopæl. Ved fælles forældremyndighed ydes befordring til bopælsforældren - det vil sige der hvor barnet er folkeregistreret. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene dog selv vælge til hvilken af de to hjem befordringen skal ske. Der kan ikke skiftes adresse for kørslen, f.eks. hver anden uge.
 • Skolebuskørslen planlægges for elever i folkeskolen. Friskolernes/privatskolernes elever kan benytte skolebusserne mod betaling. Har friskoler/privatskoler ønsker til køreplanlægningen, søges disse tilgodeset, såfremt det ikke går ud over betjeningen af folkeskolerne.
 • Hvis det kan ske uden væstentlige administrative byrder, kan elever som ikke er berettiget til befordring, købe buskort til skolebussen
Hyppighed:  Der ydes befordring på alle skoledage.
Krav til forældrene: Forældrene har selv ansvaret for, og skal selv sørge for, at deres børn kommer trafiksikkert til og fra opsamlingsstedet. 
Egenbetaling:  Der opkræves ikke egenbetaling.
Opfølgning: Der bevilliges skolekørsel et år af gangen. 
Afgørelse og klage: Forældrene skal ansøge om befordring ved henvendelse til barnets dristriktsskole. Dristriktsskolen træffer afgørelse om bevilling af skolebuskørsel ved bevilling af buskort.  Afgørelsen om og tilrettelæggelse af kørslen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Dato for politisk godkendelse: