Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

I den centrale del af dalen bør dalen fremstå som et naturpræget landskab, hvor lysåbne naturtyper præger dalbunden og store dele af dalsiden, men hvor skov også indgår som et bærende landskabstræk på dalsiden, hvor skoven medvirker til at skabe en lukket ramme om dalen.

I den nordlige del af dalen, Halle Sølandskab, bør søerne fremstå som centrale landskabselementer. Det omgivende landskab bør have en lysåben karakter, der både kan være dyrkede marker omkring de små gårde, enge eller overdrev, mens skov og plantage bidrager til en visuel ramme omkring søerne og den brede dalbund.

I den sydlige del af dalen, Mattrup hovedgårdslandskab, bør der være stor respekt for at bevare landskabets hovedgårdsfortælling. Det er især afspejlet i bygningsmassen, der udspringer af hovedgårdens drift, de gamle diger, der oprindeligt afgrænsede skovene, samt de få store marker, der afgrænses af skovene.


Skovrejsning

Der bør ikke ske yderligere skovrejsning i dalen.

Skov eller anden bevoksning i dalbunden bør begrænses, og en lysåben karakter bør så vidt muligt fremmes. Undtagelsen er Kongsø Plantage nord for Halle Sø.

Den fredskov, der findes på dalsiderne og Kongsø Plantage, bør så vidt muligt have karakter af græsningsskov, hvor skoven er præget af lysåbne arealer og en spredt bevoksning.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Nødvendigt landbrugsbyggeri bør søges placeret uden for dalen eller i høj grad tilpasses landskabets karakter og visuelle udtryk.

Der bør ikke etableres andet nyt byggeri i dalen og ved ombygning af eksisterende bebyggelse bør der ligeledes lægges stor vægt på at tilpasse byggeriet til landskabets karakter og visuelle udtryk.

Byggeri bør ikke markere sig i landskabet men bør have en afdæmpet karakter.

Materialer bør vælges inden for farveskalaen jordfarver og bør ikke have reflekterende overflader.

Byggeri bør respektere landskabets generelt lille skala, og byggeriets placering og orientering bør tilpasses terrænets strukturer/linjer.

Omkring Mattrup bør der tages betydeligt hensyn til kulturmiljøet omkring hovedgården samt landskabets samlede formidling af hovedgårdslandskabet. Der bør kun bygges nyt eller ændres i eksisterende bygningsmasse, hvis det understøtter eller forstærker den kulturhistoriske fortælling.


Byvækst og byrand

Der er ikke byer i dalen eller i relevant nærhed til dalen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dalen bør friholdes for nye tekniske anlæg eller andre anlæg, der medfører en teknisk prægning af landskabet.

Der bør være opmærksomhed på, at der ikke placeres anlæg i de omgivende landskaber, der vil være synlige fra dalen.

Der bør værnes om landskabets uforstyrrede karakter.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen.