Vandplaner og handleplaner

Horsens Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, henholdsvis Vandplanen for Horsens Fjord og Vandplanen for Randers Fjord.

Naturstyrelsen offentliggjorde den 30. oktober 2014 de endelige vandplaner (2009-2015).

På baggrund af de endelig vandplaner skal kommunen udarbejde forslag til en kommunal handleplan, for hvordan kommunen vil nå målene i vandplanerne. Forslag til handleplan skal ligge klar senest 6 måneder efter, at de endelig vandplaner er offentliggjort. Handleplanforslagene skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunen skal vedtage sin handleplan senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort dvs. senest 30. oktober 2015. Herefter skal kommunen sætte handling bag planerne.

I vandplanerne er der indenfor Horsens Kommune udpeget 13 grundvandsforekomster – 3 terrænnære, 8 regionale og 2 dybe forekomster.

I vandplanerne har staten fastlagt et miljømål som samtlige grundvandsforekomster skal kunne opfylde. Miljømålet for grundvandet er ”god tilstand”. Grundvandet har opnået god tilstand, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god. Miljømålet for grundvandsforekomster er afhængig

af, om grundvandets kvantitet (mængde) og kemi (kvalitet) påvirker vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper, så de ikke er i stand til at opnå deres miljømål. Desuden er miljømålet sat på et niveau således, at grundvandsforekomsternes brug til drikkevand ikke forringes væsentligt, og så omfanget af rensning på vandværker minimeres.

For samtlige grundvandsforekomster i Horsens Kommune vurderer staten, at forekomsterne i forhold til den kvantitative tilstand er god, og dermed opfylder den del af mijømålet. For de terrænnære og 2 af de regionale grundvandsforekomster i Horsens Kommune vurderes det, at forekomsterne i forhold til den kemiske tilstand er ringe, og dermed opfylder de ikke den del af miljømålet.

Til trods for den manglende målopfyldelse i nogle af grundvandsforekomsterne, er kommunen ikke forpligtet til at iværksætte nogle særlige indsatser i løbet af vandplanperioden 2009-2015. En af begrundelserne er, at behovet for en indsats varetages af generelle reguleringer (f.eks. gødningsnormer og brug af pesticider) og kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. En anden vigtig begrundelse er, at der generelt er behov for en nøjere beskrivelse af kontakten mellem grundvand og søer, kystvande og terrestriske naturtyper, som først forventes afklaret i den kommende planperiode 2015-2021.