Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.17.1 Landbrugslandskabet

Landbrugslandskabet er vurderet særligt karakteristisk og med en landskabelig oplevelsesværdi, der knytter sig til landskabets kulturhistoriske formidling af udskiftningslandskabet. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der i høj grad understøtter eller forstærker landskabets formidling af udskiftningshistorien. Der bør særligt værnes om de intakte digestrukturer samt bebyggelsesstrukturen i og uden for Endelave By.

 

Målsætning: Beskyt udsigten

På hele Endelave er landskabet præget af en konstant stedlig bevidsthed om at være "på øen i havet", og oplevelsen af landskabet er generelt præget af udsigter mod kysten og ud over havet. Derfor har udsigterne på hele øen fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer i landskabet, der begrænser særlige udsigter eller forringer udsigternes karakter og visuelle kvalitet.

DELOMRÅDE

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.17.3 Øvre kystlandskab

Inden for delområdet fremstår landskabet meget karakteristisk og er præget af stor landskabelig oplevelsesværdi. Derfor har landskabet fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i områder, der i høj grad understøtter eller styrker landskabets karakter. I dette område knytter det sig til en fortsat oplevelse af landskabets geologiske struktur af rimmer-dobber, der er dannet af en serie af krumodder, samt landskabets rige natur, der er en direkte afspejling af naturgrundlaget.

M.17.4 Lynger Strand kystlandskab

Inden for delområdet er landskabet meget karakteristisk og har landskabelig oplevelsesværdi. Derfor har landskabet fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der i særlig grad bør værnes om landskabets karaktertræk, herunder de gamle løvskove, englodderne, der er afgrænset af diger, naturen på heder, overdrev og strandenge. Der bør desuden værnes om, at sommerhusområdet fortsat har en underordnet karaktermæssig betydning, hvor kystlandskabets visuelle karakter påvirkes mindst muligt.