Område med særlige drikkevandsinteresser - OSD

Nim OSD ligger nordvest for Rugballegård området og er på ca. 36 km2. Området dækker arealer i både Horsens og Hedensted kommuner. Inden for området ligger der 11 private almene vandværker, hvoraf de 6 ligger i Horsens Kommune jf. Figur 15. Der er tale om små og mellemstore vandværker, som indvinder mellem 2.000 og 92.000 m³/år. Foruden indvinding af grundvand til drikkevand foregår der en del indvinding af grundvand til markvanding og andre erhvervsmæssige formål såsom råstofgravning.

Området er endnu ikke kortlagt af staten, men kortlægningen forventes færdiggjort ved udgangen af 2015.

 

 

 

 

 

Figur 15: Det nye detailhandelsareal (lille blå polygon) syd for Nim By, vist med OSD, NFI og vandværksoplande. Udlægget er vist i en større udgave på Figur 17.