Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Ændringer i landskabet bør ske med respekt for landskabets åbne karakter, der gør ændringer synlige over store afstande.

Opretholdelse af landskabets karakter forudsætter at landskabets overvejende åbne karakter fastholdes, og at landskabet ikke tilføres nye elementer, der øger landskabets kompleksitet.

Landskabet omkring Overby øst for Tebstrup Sø er sårbart over for ændringer, der bryder områdets uforstyrrede karakter og/eller særlige udsigtsmuligheder.

Landskabet omkring Holtbanke er sårbart over for ændringer, der begrænser eller forringer oplevelsen af de bakker, der er udpeget med oplevelsesværdi.


Skovrejsning

Skov kan integreres i små enheder, der efterligner eksisterende små skove i området.

Ny skov bør tilstræbes jævnt fordelt i området, så skov styrkes som en karaktergivende struktur i landskabet.

Skov kan bruges som afskærmning af eksempelvis erhvervsområde i Hovedgård eller nyt, stort landbrugsbyggeri.

Det bør sikres, at ny skov ikke begrænser indkigget til områdets kirker eller kirkernes betydning som orienteringspunkter fra de omgivende landskaber. Særligt Ørridslev Kirke er orienteringspunkt fra stor afstand.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Det vurderes muligt at integrere stort landbrugsbyggeri i tilknytning til eksisterende landbrugsbyggeri.

Den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk i landskabet og orientere sig efter samme linjer.

Farverne bør være afdæmpede i jordskala. Hvid eller lyse farver fremhæver byggeriet i dette åbne landskab og bør undgås.

Byggeriet bør ikke "pakkes ind" i bevoksning, da det bryder eksisterende bebyggelsesstruktur, hvor ejendommene ligger forholdsvist åbent i landskabet.

Beplantning som hegn bør undgås, mens små skove eller små beplantninger i tilknytning til byggeriet eller i det omgivende landskab kan bruges til at integrere byggeriet i landskabet, fordi små beplantninger er elementer, der indgår i landskabskarakteren.


Byvækst og byrand

Byvækst bør koncentreres omkring de to stationsbyer på en måde, så de fortsat fremstår som velafgrænsede enheder i landskabet.

Det anbefales, at erhvervsområdet i den sydlige del af Hovedgård delvist afskærmes mod det åbne landskab. Det kan gøres med små enheder af skov, der placeres strategisk enten i tilknytning til byen eller i det omgivende landskab og efterligner den eksisterende bevoksningsstruktur. Eksempelvis mellem Ørridslev Kirke og erhvervsområdet.

Byrande præget af nyt boligbyggeri bør have en afdæmpet karakter med byggeri i jordfarveskala.

I landsbyerne bør omdannelse af bygningsmassen i høj grad tilpasses den eksisterende bygningsmasse i karakter, skala og udtryk.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Det vurderes muligt at indpasse nye tekniske anlæg, men det forudsætter en konkret vurdering.

Der bør lægges vægt på, at nye anlæg i mindst muligt omfang optræder i sammenhæng med eksisterende anlæg i dette landskabsområde eller i de omgivende landskaber, da det kan medføre en utilsigtet kumulativ effekt.

Nye anlæg bør have en enkel karakter, der understøtter landsakbets enkle karakter, hvor anlæg er synlige over meget store afstande.

Ved planlægning for vindmøller bør det sikres, at der mellem planlagte og eksisterende vindmøllegrupper er en afstand på mindst 28 gange møllernes totalhøjde.

Landskabet omkring Overby bør friholdes for nye tekniske anlæg.


Kystnærhedszone

Området er ikke omfattet af kystnærhedszone.