Hvor mange byggemuligheder har vi nu?

I Kommuneplan 2009 var der en samlet rummelighed på ca. 750 ha til boliger, ved vedtagelsen, hvilket med den gamle beregningsmodel svarede til ca. 4500 boliger. Dette gav mulighed for en gennemsnitlig boligudbygning med 375 boliger pr. år i hele planperioden. Dette niveau svarer til under halvdelen af niveauet i årene 2003-2009. I Kommuneplan 2009 er der taget udgangspunkt i en forventning om ca. 6 boliger pr. ha bruttoareal. I tallene var der ikke medregnet boliger til byomdannelse primært i Horsens og Brædstrup, hvor der var en rummelighed på ca. 500 boliger, primært etageboligbyggeri, så i alt var der en rummelighed på ca. 5000 boliger i 2009.

I forhold til muligheden for at bygge nye boliger er der dog sket det, at der i mellemtiden er et areal i Stensballe (9,6 ha), der er indstillet til fredning, hvilket formentlig betyder, at arealet skal tages ud af kommuneplanen, når fredningssagen er afsluttet. For et areal omkring Bollervej, har Byretten i 2013 underkendt Natur- og Miljøklagenævnets

godkendelse af Horsens Kommunes planlægningsmæssige begrundelse og derfor kan arealet ikke lovligt bebygges. Rummeligheden er derfor i dag i den gældende kommuneplan i og omkring Horsens by på knap 200 ha og i den øvrige del af kommunen på godt 140 ha i alt ca. 340 ha.

Der er en rummelighed til erhverv i Kommuneplan 2009 på i alt ca. 600 ha, heraf ligger ca. 300 ha som motorvejsnære arealer. Sammenholdt med salget af erhvervsarealer i årene 2001-2009 blev det vurderet, at dette ville være utilstrækkeligt, og at der i forlængelse af Kommuneplan 2009 skulle vurderes, hvor der kunne skaffes yderligere byvækstmuligheder til erhverv. I den forbindelse skulle et 70 ha stort areal vest for Motorvejen ved Østbirkvej undersøges som et muligt erhvervsområde i kommunen. Dette er dog ikke iværksat, da salget af erhvervsarealer og erhvervsudbygning efterfølgende er gået næsten i stå. Derfor er der fortsat en rummelighed på ca. 600 ha.