Motor-/udstødningsstøj

EU regulerer den tilladelige støj fra køretøjer herunder fra dæk. De almindelige EU regler går dog primært på motorstøjen under fuld acceleration ved relativ lav hastighed. Dette har kun meget lille sammenhæng med den faktiske trafikstøj, da denne er meget domineret af dækstøj i de fleste tilfælde. Med de opstramninger af støjreglerne (krav til bilproducenter), som EU har lanceret for fremtiden, samt udskiftningshastigheden i bilparken vil der formodentlig gå flere tiår før, der kan ses en effekt på støjbelastningen. Det sandsynlige er, at trafikvæksten vil mere end opveje effekten af mere støjsvage køretøjer.

På et enkelt punkt kan Horsens kommune dog påvirke støjbelastningen, hvilket er for bybusser. Her har Horsens kommune muligheden for at vælge eller fastsætte krav om anvendelse af de mest støjsvage busser på markedet. Der er relativt store for-skelle på busmarkedet i disse år. Der kan være forskelle på over 5 dB på forskellige busmodeller. Da busserne kun udgør en mindre del af den samlede trafik har denne foranstaltning dog kun mindre virkning på døgnmiddelværdien (Lden). Hvis busserne er de eneste tunge køretøjer på vejen i de sene aftentimer og nattimer vil det dog have fuld effekt på maksimalværdien (LpAmax) – det vil sige, at reduktionen af maksimal-værdien direkte svarer til forskellen mellem den støjende og støjdæmpede busmodel.

Nørregade Horsens