Forholdet til kommuneplanen

I tematillægget for Byudvikling samt Fritidsformål til Kommuneplan 2013 er der udlagt byudviklingsarealer og rekreative arealer indenfor OSD. Det beskrives ligeledes i Kommuneplanen, at der skal være mulighed for at fortætte/omdanne flere eksisterende byområder. Før der kan planlægges nærmere for denne byudvikling, skal der udarbejdes en redegørelse for byudviklingen i forhold til OSD, jf. Planlovens § 11 e, stk.1, nr.4. Redegørelsen dækker hele kommunen og den skal fremgå af kommuneplanen. Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af det foreliggende datagrundlag og kendt viden i Horsens Kommune.

Formålet med redegørelsen er, at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med byudviklingen i Horsens Kommune. Hensynet til grundvandet skal vurderes og håndteres samlet med en overordnet planlægning. Samtidig skal det sikres, at der skabes opmærksomhed omkring planlægning i OSD og konsekvenserne af den, jf. de statslige udmeldinger. Denne grundvandsredegørelse sikrer overensstemmelse mellem tillæg 7 til Kommuneplan 2013 og de statslige udmeldinger om byudvikling og OSD.

Der er lagt op til at kommunerne kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder NFI, hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. Hovedreglen er dog fortsat, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal friholdes for byudvikling. Samtidig må der ikke i OSD og indvindingsoplande - herunder NFI - placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Den endelige udpegning af byudviklingsområder beror på en lang række samfundsmæssige overvejelser og redegørelser, hvor grundvandsbeskyttelsen er en væsentlig men ikke den eneste beskyttelsesinteresse.

Proces
Kommuneplanens temaer om Byudvikling og Fritidsformål skal revideres. Derfor er der indkaldt idéer og forslag til den fremtidige planlægning. Der har været foroffentlighedsperiode fra 14. august 2013 til 11. september 2013. Tematillægget til Kommuneplan 2013 omhandler to emner:

1) Temaet ”Byudvikling” indeholder emnerne:

Arealer til byformål af forskellig karakter
Arealer der eventuelt skal tilbageføres til landzone.

2) Temaet ”Fritidsformål” indeholder emnerne:

Fritidsformål, herunder Friluftsområder, Grønne kiler, Opholdsarealer, Kolonihaver og Rekreative grønne områder
Sommerhusområder
Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser), herunder Campingpladser med mere end 200 pladser, Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg
Feriehoteller/feriecentre.
Efter Planloven skal der, forud for udarbejdelsen af et egentligt forslag, indkaldes idéer og forslag til planlægningen (minimum 2 uger jf. Planloven). Fristen er et minimum, men i dette tilfælde har perioden været 4 uger. Indkaldelse af idéer og forslag er sket med henblik på det efterfølgende planlægningsarbejde jf. Planloven.

Herefter skal der udarbejdes et forslag til tematillæg til Kommuneplan 2013. Når forslaget til tematillæg er udarbejdet sendes det til politisk behandling (Økonomiudvalget og Byrådet jf. delegationsplanen). Hvis forslaget godkendes i Byrådet, sendes det i offentlig høring i minimum 8 uger efter Planloven.

Efter høringsfristens udløb vil alle bemærkninger og indsigelser blive behandlet. Det endelige tematillæg skal herefter politisk godkendes.