Kildepladser og indvinding

De nordligst beliggende vandværker indvinder overvejende fra de dybe grundvandsmagasiner – det drejer sig om Brædstrup, Sønder Vissing og Grædstrup Vandværker. Undtagelsen er Voervadsbro der indvinder fra de mellemste og øvre magasiner. De resterende vandværker Træden Gammelstrup, Bjerreboværket, Aastruplund og Hårup vandværk indvinder alle fra de mellemste magasiner jf. Tabel 12.

 

I forbindelse med den kommende Vandforsyningsplan har der været tilsyn og interviewrunder med alle vandværker, og på den baggrund bliver der foretaget en prioritering af hvilke vandværker der skal satses på i fremtiden. Åstruplund og Hårup vandværker har i den forbindelse tilkendegivet, at de på længere sigt forventer at lukke, og at forbrugerne overgår til nabovandværkerne i området.

Der er ingen forslag til nye byvækstarealer i Brædstrup OSD’et.

 

Vandværk Årlig indvindingstilladelse i m³ Sårbarhed Kildeplads Sårbarhed Opland Magasin Filter Dybde Grundvandets gnm. snitsalder modelberegnet Vandtype
Voervadsbro 12.000   NFI Overvejende NFI Mellemste/Øvre 27-36 Ældre (106) A/C
Træden/Gammelstrup 45.000   NFI NFI Mellemste 64-86 Ældre (160) C/B
Bjerreboværket 40.000   NFI Overvejende NFI Mellemste 70-80 Ungt-ældre (44) C
  (Ansøgt om 80.000)              
Åstruplund 5.000   NFI NFI Mellemste 33-48 Ungt (22) C
Hårup 2.500   NFI Overvejende NFI Mellemste 30-51 Ungt (22) C
Sdr. Vissing 48.000   NFI NFI Dybe 88-102 73 C/D
Grædstrup 34.000   NFI NFI Dybe 140-190 Gammelt (279) D
Brædstrup 300.000   NFI NFI Dybe 90-105 Gammelt (186) D

Tabel 12: Oversigt over de årlige indvindingstilladelser for vandværkerne i Brædstrup OSD. Vandværkerne er sorteret efter hvor sårbart grundvandsressourcen er vurderet ud fra vandtype, lertykkelse, magasin, filterdybde mm. Arealanvendelsen er medtaget i vurderingen.