Bærende landskabstræk

Områdets bærende landskabstræk er bestemt af geologisk betingede og kulturbetingede landskabstræk samt rumlige og visuelle landskabstræk.

De geologisk betingede karaktertræk danner landskabets underlag og defineres af landskabets geologiske dannelse. Det afspejles i landskabets terræn, jordart og hydrologiske forhold, der på forskellig vis giver landskabet karakter. Om terrænet er storbakket, småbakket eller fladt, er et afgørende fundament for landskabets karakter. I den østlige del af kommunen er kyst desuden afgørende for de geologisk betingede karaktertræk.

De kulturbetingede karaktertræk afspejler den kulturmæssige udnyttelse af landskabet frem til i dag. Marker, enge, skove, hegn, diger, veje, gravhøje, jernbaner, landsbyer, byer og tekniske anlæg er alt sammen med til at fortælle kulturhistorien og give landskabet karakter.

De rumlige og visuelle karaktertræk afspejler de geologiske og kulturbetingede karaktertræk og har betydning for, hvordan vi oplever landskabet. Et bakket landskab kan præge landskabet med vidtrækkende udsigter fra bakketoppe, mens landskabet kan opleves lukket og retningsløst fra bakkedale. Et landskab, der både præges af dyrkede marker, afgræssede enge, hegn og diger, krat, spredt beliggende gårde og små byer, kan opleves komplekst.