Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Det vurderes generelt muligt at indpasse ændringer i den del af landskabet, der ligger uden for det afgrænsede kystforland, når det sker med hensyn til landskabets overordnede landskabstræk.

Inden for det afgrænsede kystforland bør der kun ske ændringer, der ikke begrænser eller forringer særlige udsigter til kysten eller fra modstående kyster. Ligeledes bør ændringer ikke påvirke kystlandskabets samlede karakter.

I området omkring Bjergene bør der ikke ske ændringer i landskabets landbrugsprægede karakter og lille skala, der i sammenhæng med kystskovene er betydende for landskabets oplevelsesværdi.

I delområdet Haldrup kystlandskab bør der ikke ske ændringer, der påvirker landskabets enkle og åbne karakter, bebyggelsesstruktur eller betydelige relation til kysten, der er betydende for landskabets oplevelsesværdi.


Skovrejsning

Uden for det afgrænsede kystforland kan der ske skovrejsning i mindre enheder, der efterligner den eksisterende bevoksningsstruktur præget af små skove.

Inden for kystforlandet bør der kun ske skovrejsning, når det ikke begrænser eller forringer særlige udsigter eller landskabets relation til kysten. Skov bør også her rejses i små enheder.

Delområdet Haldrup kystlandskab samt landskabet omkring Bjergene bør friholdes for skov af hensyn til landskabernes karakter og oplevelsesværdi.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Landbrugsbyggeri bør generelt respektere skalaen i eksisterende byggeri. Særligt vigtigt er det i tilknytning til områdets mange små husmandsbrug, der ligger langs vejene. Større byggeri kan efter en konkret vurdering placeres i tilknytning til områdets større gårde, der ligger trukket tilbage fra vejene.

Inden for det afgrænsede kystforland bør landbrugsbyggeri eller andet byggeri i landzonen i særlig grad tilpasses landskabet, så det ikke begrænser eller forringer udsigterne mod kysten samt udsigterne fra kysten og modstående kyster.

Byggeriet kan indpasses i landskabet ved at udnyttet det storbakkede terræn som hel eller delvis afskærmning.

Bygninger bør opføres i materialer inden for jordfarveskalaen.

Landskabets bevoksningsstruktur kan supplere den landskabelige bearbejdning enten med beplantning foran eller bagved byggeriet.

Landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk.


Byvækst og byrand

Der bør ud fra en landskabelig betragtning kun ske byvækst ved Søvind.

Byranden bør ikke være præget af stort eller på anden måde markant byggeri.

Bevoksning og terræn bør udnyttes til at nedtone byranden i landskabsbilledet.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet bør friholdes for tekniske anlæg.

Der bør værnes om landskabets upåvirkede karakter.

Der bør være særlig opmærksomhed på at anlæg i dette landskabsområde kan medføre en visuel påvirkning af et meget stort geografisk område, herunder særligt sårbare landskaber.


Kystnærhedszone

Der bør generelt være opmærksomhed på, at ændringer inden for kystnærhedszonen kan medføre en betydelig påvirkning af både det kystorienterede landskab inden for dette landskabsområde samt af de kystorienterede landskaber på modstående kyster.