Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Landskabets karakter vurderes generelt sårbar over for ændringer.

I landbrugslandskabet bør der værnes om landskabets intakte udskiftningsstrukturer, der er afspejlet i landskabets lysåbne karakter, digestruktur samt bebyggelsesstruktur.

I delområdet Øvre kystlandskab bør der værnes om landskabets ubebyggede og upåvirkede karakter, hvor strandenge, småsøer, klithede og klitplantage dominerer landskabet.

I delområdet Lynger Strand kystlandskab bør der værnes om de gamle løvskove samt områdets naturområder. Der bør ligeledes værnes om den synlige struktur af englodder, der er en del af øens udskiftningsstruktur. Sommerhusområdet bør være en underordnet struktur i landskabet, der ikke præger landskabsbilledet.


Skovrejsning

Landbrugslandskabet bør friholdes for skovrejsning af hensyn til at bevare udskiftningsstrukturen intakt og tydeligt afspejlet i landskabet.

I delområdet Øvre kystlandskab vurderes skovrejsning uforenelig med landskabskarakteren.

I delområdet Lynger Strand kystlandskab vurderes skovrejsning generelt uforenelig med landskabskarakteren. Dog vurderes skovrejsning i tilknytning til Louisenlund at kunne styrke landskabskarakteren, hvis skoven er løvskov og rejses nord eller vest for den eksisterende skov, dvs. uden for det afgrænsede delområde. Skovrejsning vil her medføre en justering af delområdets afgrænsning svarende til skovrejsningen.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Der bør værnes om bebyggelsesstrukturen og derfor kun opføres landbrugsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri.

Nyt landbrugsbyggeri bør overholde skalaen i de eksisterende bygninger, og der bør lægges stor vægt på, at nyt byggeri tilpasses karakteren i den eksisterende bygningsmasse.

Stort eller på anden måde markant byggeri vurderes uforeneligt med landskabets karakter og oplevelsesværdier.

Landskabets karakter vurderes ligeledes sårbar over for andet byggeri i landzone, der bryder den intakte bebyggelsesstruktur. Om- og tilbygninger af eksisterende byggeri bør i høj grad tilpasses landskabets karakter og bygningsmæssigt udtryk.

Delområdet Øvre kystlandskab bør friholdes for byggeri.

Delområdet Lynger Strand kystlandskab bør ligeledes friholdes for yderligere byggeri. Ændringer i bygningsmassen i sommerhusområdet bør ske med særlige hensyn til, at sommerhusene ikke fremstår meget synlige i kystlandskabet, men har en afdæmpet karatker.

For alt byggeri inden for landskabsområdet gælder, at der bør være særlig opmærksomhed på, at det kan blive synligt over store afstande og/eller påvirke de særlige udsigter, der kendetegner landskabet, samt landskabets forskellige oplevelsesværdier.


Byvækst og byrand

Der bør værnes om Endelave Bys intakte struktur i landskabet.

Der bør ikke ske ændringer i byranden, der ændrer landsbyens udtryk i landskabet. Evt. ombygninger eller synlige ændringer bør derfor i høj grad tilpasses landsbyens eksisterende karakter og bygningsmasse.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Der bør værnes om landskabets teknisk upåvirkede karakter.

Det vurderes generelt uforeneligt med landskabets karakter og oplevelsesværdier at etablere tekniske anlæg. Det gælder både i landbrugslandskabet og i de afgrænsede delområder.

Nødvendige anlæg bør søges en alternativ udformning, der kan implementeres i byen eller landskabet uden at optræde med en synlig teknisk karakter.


Kystnærhedszone

Hele landskabsområdet ligger inden for kystnærhedszonen og har en betydelig relation til kysten.

Hensynet til kystlandskabet og kystnærhedszonens formål bør derfor generelt vægtes højt.