Fremtidige vandbehov

Horsens Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose, der rækker 10 år frem, og den gældende prognose går således frem til år 2024. Center for Regional Udvikling under Region Midt har i 2014 også udarbejdet prognoser for befolkningstilvæksten og for det afledte fremtidige vandbehov i alle regionens kommuner /3/. Region Midts prognoser rækker helt frem til år 2080.

Prognoserne kan således sammenlignes frem til 2024, og der er overensstemmelse mellem kommunens og regionens befolkningsfremskrivninger, som kun afviger med et par hundrede borgere i 2024. I 2014 er folketallet i Horsens Kommune således opgjort til 85.667 personer, og i 2024 fremskrives det til ca. 92.900 personer, jf. Figur 2. Det svarer til en stigning på ca. 7.200 personer eller 8,4 %.

Ifølge regionens prognose vil, den store tilflytning fortsætte i mange år frem over og have den konsekvens, at vandbehovet stiger. I prognoserne for befolkningstilvæksten kan man læse, at ud af alle Region Midts 21 kommuner, er Horsens Kommune den kommune, hvor vandbehovet forventes at stige mest.

Regionens prognoser er dog baseret på ”arbejskraftsoplande”, som omfatter både Horsens og Hedensted kommuner. Fraregnet det forventede vandbehov i Hedensted Kommune viser Figur 3 udviklingen i det fremtidige vandbehov i Horsens Kommune. Vandforbruget i Horsens Kommune er pr. 2011 opgjort til 9,5 mio. m³.

Figur 2: De faktiske folketal i Horsens Kommune 2003-2014 (grønne søjler) samt prognosens forventninger frem til 2024 (røde søjler)

 

 

På figuren er der vist 2 grafer med prognoser fra 2010 og frem til 2080. Kommunen har valgt kun at kigge frem mod år 2050, da et 30-35 års tidsperspektiv vurderes passende og da usikkerheden på opgørelsen må formodes at vokse markant når man kigger frem mod 2080. Den blå graf viser en udvikling af vandbehovet med det forbrugsmønster vi har i dag, og den røde graf viser en udvikling hvor der er indregnet en vandbesparelse, svarende til halvdelen af det procentvise fald (de allerede indførte vandbesparende tiltag, gør det vanskeligere at finde besparelser i fremtiden), som er konstateret i perioden 2000-2011. Det forventes således, at det reelle forbrug i 2024 vil stige til et sted mellem 0,8 og 1,3 mio. m3 i kommunen, og at det frem mod 2050 vil stige med 2,4 til 4 mio. m3. Vælger man værdierne i midten af intervallet giver det stigninger på henholdsvis ca. 1 mio. i 2024 og 3 mio. 2050 og omregnet i procent svarer det til stigninger i vandforbruget på omkring 11 % i 2024 og 33 % i 2050.

Baseret på den % - vise fordeling der er anført på Tabel 2 og en trend med et konstant forbrugsmønster, som ligger i mellem den blå og røde graf (bedste bud på det fremtidige vandbehov) giver det en forventning om, at der anvendes ca. 6,7 mio. m3 vand til husholdninger i 2024, svarende til en stigning på henholdsvis 0,5 mio. m3 (8 %) og ca. 4,0 mio. m3 vand til erhverv svarende til en stigning på ca. 0,6 mio. m3 (18 %). Tallene fremgår af Tabel 3, hvor tallene for 2050 også er fordelt på husholdning og erhverv.

Den særlige udfordring mht. at sikre, at der er rent og rigeligt drikkevand til borgerne på langt sigt, bliver håndteret i den kommende vandforsyningsplan og i vandværkernes vandindvindingstilladelser der bliver fornyet frem mod medio 2016.

Figur 3: Prognoser over det forventede vandbehov i Horsens Kommune frem mod 2024, som er sidste år for Horsens Kommunes egen befolkningsprognose. Region Midts prognoser frem mod 2050 og 2080 er også vist. Den blå kurve er baseret på det forbrugsmønster vi har i dag. Den røde kurve har indregnet en besparelse på vandforbruget.

  Husholdning   Erhverv   Total    
  Vansdforbrug mio. m³ Stigning % Vansdforbrug mio. m³ Stigning % Vandforbrug mio. m³ Stigning % Stigning mio. m³
I dag 6,2 - 3,4 - 9,6 - -
2024 6,7 8% 4,0 18% 10,7 10% 1,1
2050 7,8 16% 5,7 42% 13,5 29% 3,9

Tabel 3: Vandforbruget i dag og det forventede vandbehov fordelt på husholdninger og erhverv.