Kulturbetingede landskabstræk

Landskabet er kendetegnet ved dyrkede marker i det storbakkede terræn, samt spredt beliggende gårde og husmandssteder. Markerne er delvist afgrænsede af middelstore skove og bevoksninger, der findes spredt i området. Haldrup og Søvind er områdets byer, der begge ligger langs med Haldrupvej.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabets kulturbetingede karaktertræk udspringer af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur. Den tager i dette område afsæt i udskiftningen af områdets landsbyer i slutningen af 1700-tallet samt udstykninger fra Tyrrestrup Hovedgård i 1930’erne.

Dyrkningsstruktur

Landskabet er især præget af dyrkede marker i det storbakkede terræn, der delvist afgrænses af skove og brydes af afgræssede enge, åer og små søer.

Engene knytter sig især til dalstrukturerne, men også i bakkerne brydes det dyrkede landskab af afgræssede enge og græsmarker.

Lige øst for Stensballe er området mellem Stensballe Skov og kysten mod syd præget af golfbanen. Golfbanen er generelt afgrænset fra kysten af skov, idet Elbæk Skov afgrænser mod syd og Brakør Skov og Stensballe Skov afgrænser mod øst.

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen tegnes især af små og middelstore skove og bevoksninger, der optræder spredt i det bakkede landskab eller omkring dalstrøg i den nordlige del af området.

De største skove er Hestehave Skov, der står som en markant bevoksning i landskabet ved Tyrrestrup Hovedgård, samt Stensballe Skov, der dominerer den sydvestlige del af landskabsområdet.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen er præget af gårde og husmandssteder, der ligger langs vejene, og samlet bebyggelse i byerne Haldrup og Søvind.

I den nordøstlige og nordvestlige del af området ligger små og middelstore gårde spredt i landskabet som resultat af de nærtliggende landsbyers delvise blokudskiftning omkring 1800-tallet.

Centralt i den nordlige del af området ligger den tidligere hovedgård Tyrrestrup. Hovedgårdens ejerlav strækker sig mellem Haldrupvej og områdets nordlige grænse. Hovedgården nævnes første gang i 1438 og har i tidens løb ændret karakter med skiftende ejere. Den nuværende bygnings stenfundament og voldsted er etableret i ca. år 1540. Sagn fortæller, at ejeren af gården på dette tidspunkt, Peder Ebbesen Galt, nedlagde 17 kirker for at få sten til fundamentet. I dag er landskabet inden for hovedgårdens ejerlav præget af Tyrrestrup Husmandskoloni, der blev udstykket fra hovedgården i 1937. Husmadskolonien består af 26 husmandsbrug, der ligger samlet i små bebyggelser langs vejene. Med denne bebyggelsesstruktur adskiller landskabet sig ikke betydeligt fra det øvrige landskabsområde. Selve hovedgården ligger i den sydlige del af ejerlavet trukket tilbage fra vejen og omgivet af bevoksning.

I den sydvestlige del af området ligger bebyggelsen Bjergene (Bjerggårde) fordelt langs de snoede veje. Bjerggårde er udstykket fra Stensballe.

Den centrale del af området er præget af to byer, der begge ligger langs Haldrupvej. Søvind ligger mod øst og Haldrup ligger mod vest. Søvind optræder i dag i landskabet som en udviklet by, hvor udviklingen har ændret byens struktur og udtryk i landskabet. Den har også medført, at landsbyen Toftum i dag er svært erkendelig som en selvstændig bebyggelse. I modsætning hertil har Haldrup i høj grad bevaret samme struktur som ved udskiftningstiden.

Tekniske anlæg

Landskabet er de fleste steder fri for tekniske anlæg. I den nordlige del af området krydser et højspændingstracé mellem Blirup og nord for Hestehave. Dette højspændingstracé er endepunkt for to andre højspændingstracéer, hvor ét forløber fra Tvingstrup og det andet fra Hovedgård. Centralt mod nord står en mast, som kan ses fra nogle af kommunens øvrige områder.