Vandværker udenfor OSD

I kommunen er der i alt 11 almene vandværker der ligger udenfor OSD. Der er endnu ikke udført kortlægning i vandværkernes oplande og der er generelt ikke et særligt godt kendskab til geologien med undtagelse af de helt boringsnære områder. Staten har lavet en trin 1 rapport i forbindelse med grundvandskortlægningen, hvor der er udarbejdet en indledende redegørelse for de hydrogeologiske forhold og sårbarheden for 7 af vandværkerne udenfor OSD:

Gantrup Vandværk a.m.b.a., Lundum Vandværk AMBA, Sattrup Vandværk Andelsselskab, Såby Vandværk I/S, Vestbirk Vandværk Andelsselskab, Yding Vandværk I/S, Østbirk Vandværk A.m.b.a.

Desuden er der de 3 vandværker Addit Vandværk, Slagballe Bakker Syd Vandværk og Jægerkol Vandværk, som indgår i den igangværende Silkeborg Syd kortlægning og Elling Vandværk, som tidligere er blevet afrapporteret i forbindelse med kortlægningen af Hovedgård området.

Vandværkerne er overvejende små vandværker som tilsammen indvinder omkring 225.000 m3.

Der er ikke nogen nye forslag til byvækstarealer indenfor vandværkernes indvindingsoplande. En uddybende redegørelse af ressourcen på nuværende tidspunkt vil være meget omfattende og kræve, at kommunen gennemgår og vurderer forholdene for hvert vandværk og dets oplande mere indgående.

Det er ikke muligt på baggrund af foreliggende data, at sige noget om opfyldelsen af vandplanernes målsætning mht. ikke at oppumpe mere end 35 % af den årlige grundvandsdannelse til de magasiner der indvindes fra, dog vurderes indvindingen generelt at være bæredygtig.