Ballebo

Ballebo udgør et selvstændigt ejerlav, hvor både terræn og kulturbetingede strukturer adskiller sig fra det øvrige landskabsområde.

Geologisk betingede landskabstræk

Ejerlavet til Ballebo omfatter et småbakket terræn, der mod nord er afgrænset mod det øvrige område af en terrænlavning med forbindelse til Kirkedal. De småbakkede terræn er formet af dødis under sidste istid, hvor brudstykker af is lå tilbage i landskabet og blev omlejret af ler og andre sedimenter fra is og smeltevand. Da isklumperne smeltede væk, efterlod de lavninger i terrænet, der kaldes dødishuller.

Jordarten er domineret af moræneler (ML), der blev afsat af isen under sidste istid.

Mange af områdets terrænlavninger/dødishuller er afvandede og indgår i de dyrkede arealer. Kun få steder er de bevaret som søer og dermed en illustration af terrænets dannelse. Det ses eksempelvis i den sydøstlige del af området, hvor søerne dog i høj grad er omgivet af bevoksning og er dermed ikke et synligt karaktertræk.

Kulturbetingede Karaktertræk

Ballebo består af en samling af gårde, der ligger jævnt fordelt i det lille ejerlav. Oprindeligt var gårdene lige store, men i dag er to gårde større end de øvrige.

Gårdene er omgivet af dyrkede marker og små skove, der danner et næsten sammenhængende bånd på tværs af området øst-vest. I den sydøstlige del af området findes små bevoksninger, der omgiver små søer.

Der er kun et enkelt hegn i området, der tegner en lang linje nord-syd på tværs af landskabet i den vestlige del af området. Derved bliver det karakterfyldt, selv om det er det eneste hegn i området.

Landskabet ved Ballebo rummer ingen tekniske anlæg.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet har en middelstor skala, der især er afspejlet i størrelsen på marker og gårde, samt en enkel karakter, der er defineret af marker, gårde og små skove.

Landskabets rumlige afgrænsning varierer. Orienteret øst-vest skaber de mange små skovbryn en delvis ramme om landskabet og begrænser udsigterne på tværs af landskabet. Helt anderledes optræder landskabet med en meget åben karakter orienteret nord-syd, hvor bevoksningen mange steder skaber udsigtskiler, hvor der fra det højtliggende terræn er udsigt over landskaberne nord og syd for Ballebo.

Landskabet rummer ingen tekniske anlæg og en visuel påvirkning kommer derfor fra tekniske anlæg i de omgivende landskaber. Det gælder især de store højspændingstracéer, der findes nord og syd for Ballebo, samt vindmøller nær kommunegrænsen i Odder Kommune. Den visuelle påvirkning af landskabet vurderes dog mindre på grund af afstanden til anlæggene samt det forhold, at anlæggene optræder i landskaber med en åben og enkel karakter.