Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.7.2 Gedved Sø og Tolstrup enge

Landskabet omkring Gedved Sø, Tolstrup Enge nord for Tolstrup Kirke samt dalene mellem områderne er vurderet at have en særlige landskabelig oplevelsesværdi, der knytter sig til landskabets natur- og lavbundsprægede karakter samt landskabets visuelle kvaliteter. Landskabet har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der understøtter landskabets naturprægede karakter af vådområde og ådal, samt styrker landskabets værdi som oplevelsesrigt landskab.

Målsætning: Beskyt udsigten

Den nordlige del af landskabsområdet

I den nordlige del af landskabsområdet er landskabet vurderet at have en særlig oplevelsesværdi, der knytter sig til udsigterne over landskabet. Derfor har udsigterne fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer i eller omkring det udpegede område, der begrænser eller forringer udsigterne i området. Der skal være opmærksomhed på, at udsigtsområdet indgår i udsigter fra de øvrige udsigtsprægede landskaber nordøst og nordvest for området. Der bør ikke ske ændringer, der påvirker disse udsigtsområder.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.7.1 Gedved bakkelandskab

Den øvrige del af bakkelandskabet, der ikke er afgrænset som delområde, er vurderet karakteristisk uden særlige oplevelsesværdier. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at ændringer i landskabet bør ske med respekt for landskabets bærende landskabstræk, så landskabskarakteren opretholdes. I dette landskabsområde handler det især om, at landskabet er et landbrugslandskab, der er kendetegnet ved en middel til stor skala og transparent karakter. Der bør være opmærksomhed på, at landskabet flere steder er kendetegnet ved vidtrækkende udsigter på tværs af landskabet.

DELOMRÅDER

​Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.7.4 Lille Hansted Ådal

Inden for delområdet Lille Hansted Ådal er landskabet særligt karakteristisk og oplevelsesrigt. Derfor har landskabet fået målsætningen beskyt.

Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der understøtter eller styrker landskabskarakteren elle landskabets oplevelsesværdi. I dette landskabsområde handler det især om at understøtte dalens nuværende naturprægede karakter, der i den nordlige del af området er domineret af skov og i den sydlige del bør domineres af overvejende lysåben natur.

M.7.5 Serridslevgård hovedgårdslandskab

Inden for delområdet Serridslevgård hovedgårdslandskab er landskabet særligt karakteristisk og oplevelsesrigt på grund af landskabets kulturhistoriske strukturer og visuelle karakter. Landskabskarakteren har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer i området, der bryder de kulturhistoriske hovedgårdsstrukturer eller svækker landskabets visuelle udtryk.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.7.3 Gedved-Egebjerg bylandskab

Inden for delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab fremstår landskabet karakteristisk uden særlige landskabelige oplevelsesværdier. Landskabskarakteren her derfor fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at ændringer i området bør respektere landskabets overordnede karakter som bylandskab og relationen til de omgivende landskaber.​