OMRÅDE 2 - BRYRUPDALEN

Særlige kendetegn

Dalen er de fleste steder kendetegnet ved høje, stejle dalsider, der tydeligt markerer dalen i landskabet og indrammer en varieret dalbund med søer, vandløb og lavbundsområder.

De fleste steder er dalsiderne dækket af skov eller anden bevoksning, der medvirker til at indramme dalen, og generelt præger skov, enge og overdrev dalens udtryk. I den centrale og sydøstlige del af dalen er dalsiderne også præget af dyrkede marker og hegn, der giver dalen en mere åben karakter. Længst mod sydøst ligger små gårde og husmandssteder på dalens sider, mens den øvrige del af dalen kun er sparsomt bebygget.

Beliggenhed og afgrænsning

Bryrupdalen ligger i den vestligste del af kommunen, hvor den strækker sig mellem Gudenådalen mod syd og Salten Ådal i Silkeborg Kommune mod nord. Dermed er dalen skåret ned i det højtliggende terræn omkring Brædstrup som en struktur, der opdeler de omgivende landskaber.

Områdegrænsen er alle steder terrænbestemt, men følger i vid udstrækning erkendelige strukturer i landskabet. De fleste steder betyder det, at grænsen følger skovkanten på de skove, der dækker dalens sider. Hvor der ikke er skov, er grænsen lagt de steder, hvor terrænet vurderes overvejende at orientere sig mod dalen.