Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Det er væsentligt at opretholde landskabets enkle karakter, der er defineret af en mosaik af dyrkede marker og små skove.

Landskabet bør ikke tilføres nye landskabselementer eller strukturer, der øger landskabets kompleksitet.

I den sydvestlige del af området er det væsentligt at værne om de særlige udsigter, der her kan opleves over landskabet mod syd. 


Skovrejsning

Landskabet i den vestlige del af området er egnet til skovrejsning i små enheder.

Skovrejsning bør fortsat understøtte en mosaik, hvor skovene brydes af lysåbne områder med marker eller natur.

I området udpeget med udsigter bør skov ikke begrænse særlige udsigter. Ved skovrejsning bør nye skovbryn så vidt muligt få funktion af udsigtskiler.

Bjergene i den østlige del af området bør friholdes for ny skov, da issøbakkerne bør bevares synlige i landskabet.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Landbrugsbyggeri i dette landskabsområde vil ligge i et højt terræn og kan derfor være synligt over store afstande.

Det vurderes muligt at indpasse nyt landbrugsbyggeri i både stor og lille skala, når der tages hensyn til landskabets karaktertræk.

Den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk i landskabet.

Det bakkede terræn bør så vidt muligt bruges som afskærmning ved at placere nyt byggeri lavt i terræn, men samtidig i tilknytning til eksisterende byggeri.

Ønskes afskærmende beplantning, bør det ske med skovlignende beplantning, der skjuler dele af anlægget eller danner baggrund bag anlægget. Hegn bør kun bruges som afskærmning i Bjergene, hvor hegn er mere karakteristisk og skov er uønsket.


Byvækst og byrand

Der bør ud fra en landskabelig betragtning ikke ske byvækst i dette landskabsområde.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet bør friholdes for høje tekniske anlæg.

Lave anlæg, herunder infrastrukturanlæg, kan etableres ud fra en konkret vurdering af, om anlægget kan etableres uden eller med kun en lille visuel påvirkning.

Lave anlæg bør skjules af skovlignende beplantning.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.