Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.2.1 Hovedparten af dalen

I langt hovedparten af dalen vurderes landskabet at have oplevelsesværdi. På grund af dalens let bugtede karakter og bevoksede dalsider er dalen rumligt og visuelt brudt ned i mindre delområder, der har forskellige centrale elementer. Men alle steder knytter den landskabelige oplevelsesværdi sig til dalens geologiske karakter, naturprægede karakter og visuelle kvaliteter.

Nord for Stokbro er den meget brede dalbund, der indrammes af høje, bevoksede dalsider, centralt for landskabsoplevelsen. Længere mod syd smaller dalen ind, og landskabsoplevelsen er præget af dalens mere lukkede karakter, der mellem Grædstrup og Davding omkranser små søer og mose i dalbunden samt overdrev og skov på dalsiderne. Ud for Brædstrup er Ring Sø et helt centralt element i landskabsoplevelsen. Søen omgives af en mere åben dal, der er præget af udsigter på langs og på tværs af dalen med søen i fokus.

Oplevelsesrigt element

Mergelgrave

Omkring Dalkær i den centrale del af dalen sydøst for Grædstrup, har dalen et særligt udtryk. Det udspringer blandt andet af mange mergelgrave, der som det eneste sted i dalen findes spor af her. I dag er mergelgravene små søer, der er omgivet af mose. Dalsiden mod syd er præget af overdrev, mens dalsiden mod nord er dækket af Davding Skov.

Udsigt

De udsigter, der i nogen grad opleves på langs af dalen, betragtes som en del af den stedbundne oplevelse og ikke en udsigt ud over det sædvanlige. Der er derfor ikke afgrænset udsigtsområder eller udsigtspunkter i dette landskabsområde.