OMRÅDE 12 - BOLLER SKOVLANDSKAB

Særlige kendetegn

Landskabet syd for Horsens Fjord er kendetegnet ved et terræn, der skråner mod kysten og er præget af små terrænlavninger omkring områdets vandløb, som løber fra den sydlige del af området mod kysten til Horsens Fjord.

Landskabet har en meget enkelt karakter, der er præget af store marker, der afgrænses af lange, markante skovbryn. Ved Dagnæs er kysten præget af strandenge. Små husmandsbrug ligger som perler på en snor ved Boller Hovedgård, Christiansminde og Sejet Nørremark, mens spredt beliggende gårde og landsbyer præger den sydlige del.

I en stor del af området er landskabet præget af udsigter over Horsens Fjord eller på langs af fjorden, og landskabet omkring fjorden indgår i høj grad i oplevelsen af landskabet. Det kystorienterede landskab er afgrænset som kystforland, der på kortet er markeret med en blå, stiplet linje.

Delområder

Der er i området afgrænset to delområder, hvor landskabets karakter er anderledes. Delområderne er markeret på kortet med orange farve og er beskrevet under fanen delområder.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den sydøstligste del af kommunen, hvor det mod nord er afgrænset af kysten mod Horsens Fjord. Mod syd strækker landskabsområdet sig på tværs af kommunegrænsen ind i Hedensted Kommune, mens det mod øst er afgrænset af Skebæk, der her tegner kommunegrænsen. Mod vest er området afgrænset mod et mere bypræget og småbakket landskab.

Områdegrænsen er i høj grad bestemt af landskabets enkle karakter og store skala præget af lange skovbryn, der adskiller landskabet fra det byprægede landskab. Områdegrænsen ligger der, hvor landskabets karakter tydeligt ændrer sig fra disse karaktertræk og følger i vid udstrækning synlige strukturer i landskabet.