Kulturbetingede landskabstræk

Landskabets strukturer formidler landbrugshistorie, idet bevoksede diger tegner en markstruktur, der ligesom bebyggelsesstrukturen af landsbyer og gårde kan føres tilbage til udskiftningstiden.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabskarakterens kulturbetingede landskabstræk udspringer af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur, der i høj grad er tilpasset landskabets varierede terræn. Karaktertrækkene udspringer af udskiftningsreformerne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen afspejler i høj grad landskabets meget varierede terræn. Mellem dalene, hvor terrænet er jævnt eller storbakket, er landskabet præget af dyrkede marker. I det mere stejle terræn i erosionsdalene eller på lavbundsprægede arealer præger afgræssede enge og overdrev landskabets karakter.

Den store lavbundsflade i den nordvestlige del af området har en meget varieret karakter, der er præget af både dyrkede marker, enge og mindre områder med åbent vandspejl.

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen er især tegnet af bevoksede diger fra udskiftningstiden og mindre bevoksninger, der står spredt i området men især i tilknytning til små husmandskolonier.

I det opdyrkede landskab afgrænses markerne helt eller delvist af bevoksede diger, der enkelte steder er suppleret af hegn. Det tegner et mønster, der udspringer af landsbyernes udskiftningsstruktur, der dermed stadig kan erkendes i landskabet. Mest tydeligt er det omkring Grumstrup, hvor der tegnes en stjernestruktur.

Små områder med spredt bevoksning står i tilknytning til små terrænlavninger og de spredtliggende gårde.

I erosionsdalene er de stejle dalsider flere steder dækket af bevoksning.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen tager afsæt i landskabets varierede terræn og er i dag i høj grad intakt sammenlignet med kort fra udskiftningstiden.

Landsbyerne Grumstrup og Vedslet ligger mellem dalene og dermed højt i terræn omgivet af dyrkede marker, men tæt på enge i dalene. I modsætning hertil ligger Assendrup lavt i terrænet omkring en lille erosionsdal.

Selv om der med tiden er kommet ny bebyggelse til i landsbyerne, optræder de fortsat som landskabselementer med høj intakthed i forhold til beliggenhed og struktur. De største ændringer er sket i Grumstrup, hvor mange af landsbyens gårde er  blevet nedlagt og erstattet af huse. 

Uden for landsbyerne ligger de udflyttede gårde spredt, men højt i terrænet mellem dalene.

Grumstrup er tydeligt stjerneudskiftet, og de udflyttede gårde ligger et stykke fra landsbyen. Det giver landskabet omkring landsbyen en enkel karakter. Yderst i ejerlavet mod nordvest ligger en udstykket husmandskoloni. Omkring Vedslet og Assendrup ligger bebyggelsen i og omkring landsbyerne mere tæt.

Tekniske anlæg

Området er næsten fri for tekniske anlæg. Et højspændingstracé strækker sig på tværs af den sydøstligste del af området, og jernbanen danner områdegrænsen vest for Grumstrup.