Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Middel tilstand

T.11.1 Den østlige del af området

Det bynære landskab syd for Horsens fremstår med en overvejende intakt struktur af marker, bebyggelse og veje, når der sammenlignes med kort fra udskiftningstiden, dog har Tyrsted helt ændret karakter og er blevet en del af Horsens by som en del af områdets byudvikling.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabskarakteren vurderes middel til god og er i denne del af området især afspejlet i bebyggelsesstrukturen.

Denne del af bylandskabet vurderes kun i mindre grad påvirket af områdets tekniske anlæg og byggeri, der i denne del af området er begrænset. Området krydses af to højspændingstracéer i middel skala og byranden er generelt præget af lav bebyggelse.

Dårlig tilstand

T.11.2 Den vestlige del af området

Landskabet fremstår generelt ustruktureret. Den mest bærende struktur er bystrukturen, mens strukturen af de sekundære karaktertræk i landbrugslandskabet fremstår svækket af udvikling. Intaktheden af landskabskarakterens strukturer vurderes derfor middel til dårlig.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende karaktertræk varierer fra middel til god. Det er særligt udtrykt i tilstanden af hegn og bebyggelse.

Landskabet er i høj grad påvirket af tekniske anlæg og erhvervsbyggeri, hvilket medvirker til at svække landskabskarakterens tilstand.