Støjdæmpning ved kilden

Trafikstøj består af en blanding af motorstøj/udstødningsstøj og dækstøj (dækkets kontakt med vejbanen). Ved lave hastigheder er motorstøjen dominerende, men ved hastigheder omkring 50 – 60 km/t (og derover) bliver dækstøjen dominerende. Støjniveauet fra køretøjerne (LWA) stiger med hastigheden. Tunge køretøjer (lastbiler og busser) støjer betydeligt mere end personbiler. Andelen af tunge køretøjer er derfor også en afgørende parameter

Den gennemsnitlige støjbelastning over døgnet (Lden) afhænger endvidere af det antal køretøjer, der passerer over et døgn. Det skal bemærkes, at støjens maksimalværdi (LpAmax) kun er afhængig af ét køretøj – det mest støjende, som passerer på vejen. Det er dog ikke uvæsentligt, hvornår på døgnet passagen forekommer. Det foreliggende datamateriale giver ikke mulighed for en kvantificering af foranstaltningernes virkning på maksimalværdien, men der er i ”runde” vendinger anført en sandsynlig effekt.

En støjdæmpning ved kilden er specielt interessant, da den påvirker omgivelserne i fuldt omfang, det vil sige både indendørs og udendørs, både tæt ved og langt fra vejen samt ikke mindst uanset højden over terræn (etager over stueetagen).

I underafsnit under fotoet her på siden, er anvist forskellige foranstaltninger der kan påvirke støjen ved kilden.