Vandforsyningsstruktur og indvinding

Vandforsyningen i Horsens kommune er baseret på en decentral forsyningsstruktur med 39 private vandværker og 4 offentlige vandværker (Horsens Vand). Kommunen er selvforsynende med drikkevand, og der importeres/eksporteres ikke grundvand af betydning.

Horsens Vand er den største indvinder med en samlet vandindvinding på 4,4 mio. m3 om året. De to mellemstore Brædstrup og Torsted vandværker har en indvinding på henholdsvis ca. 300.000 m3/år og 225.000 m3/år. Der er 7 vandværker, der indvinder mellem ca. 90.000 og 150.000 m3/år, og de resterende vandværker indvinder i størrelsesordenen fra 50.000 m3/år og ned til et par tusinde kubikmeter.

Baseret på den seneste opgørelse, fra 2013, oppumper de almene vandværker omkring 6,2 mio. m3 (4,4 + 1,8 mio. m3, jf. Tabel 2) grundvand og i alt oppumpes der ca. 9,6 mio. m3 grundvand om året i Horsens Kommune. Den samlede oppumpning ses også fordelt på indvindere i Tabel 2, hvor det fremgår, at de almene vandværker (offentlige og private vandværker) tilsammen oppumper omkring 64 % (46% + 18%) af grundvandet og som er af drikkevandskvalitet. Råstofindvinderne oppumper ca. 20 % til grusvask, og dambrugerne ca. 10 %. Markvandere og gartnerier oppumper ca. 4 %, mens de resterende indvindere, bl.a. erhverv med egen oppumpning udgør ca. 1 % af den samlede oppumpning.

Opgørelsen er baseret på, hvem der indvinder vandet og ikke på, hvem der forbruger det. Der har ikke været tradition for at indberette de forbrugte vandmængder på forbrugskategorier hverken på kommunalt eller nationalt plan. Det bør dog nævnes, at en betydelig andel af det grundvand de almene vandværker (Horsens Vand og de private vandværker) oppumper, bliver anvendt til erhvervsmæssige formål.

Indvindere Antal mio. m³ % af det totale forbrug af grundvand i kommunen
Offentlige vandværker (Horsens Vand) 4,4 46
Private vandværker 1,8 18
Råstoffer, grusvask 1,9 20
Dambrug 0,9 10
Markvanding, gartneri 0,4 4
Erhverv 0,1 1
Grundvandskøling og jordvarme 0,07 1
I alt 9,6 100

Tabel 2: Fordeling af oppumpning for almene vandværker, råstofindvindere, dambrug, markvandere og gartneri.

Det fremgår af Figur 1, at den samlede indvinding de sidste 6-7 år har ligget på omkring 9-10 mio. m3 om året, mens indvindingen på vandværkerne i den samme periode har stabiliseret sig ved ca. 6,2 mio. m3. Der er tidligere indvundet større vandmængder i kommunen, i omegnen af 12 mio. m3 i starten af 90’erne, og helt overordnet vurderes det, at vandværkerne samlet set, fortsat har en tilstrækkelig indvindings- og behandlingskapacitet. På nogle af vandværkerne vil der dog blive behov for at øge vandindvindingen, ligesom at der over tid, også kan blive behov for at tilpasse vandværkets indvindingskapacitet ved udbygning med flere indvindingsboringer samt tilpasse vandværkets behandlings og udpumpningskapacitet.

 

Figur 1: Almene vandværkers samlede vandindvinding og alle indvinderes vandindvinding i kommunen fra 1981 til 2011.

 

De fleste af vandværkernes indvindingstilladelser er pga. udsættelse af 1. generations vandplaner, blevet administrativt forlænget til medio 2016. I de kommende år forestår der en større opgave i at tilpasse og give nye tilladelser til hovedparten af kommunens vandværker.

Kommunen fører tilsyn med den tekniske tilstand på de almene vandværker, og vandkvaliteten bliver løbende fulgt via vandanalyser. Vandkvaliteten i kommunen er generelt god og af en karakter, der kun kræver ”simpel vandbehandling”, der omfatter iltning og filtrering. Vandkvaliteten har gennem årene generelt været stabil.

I forhold til vandværkernes forsyningssikkerhed forholder det sig således, at

6 vandværker har både beredskabsplan og nødforsyningsledning til andet vandværk
20 vandværker har en beredskabsplan
17 mindre vandværker har hverken beredskabsplan eller nødforsyningsledning
De 6 vandværker der både har en beredskabsplan og nødforsyningsledning står for ca. 5 mio. af oppumpningen, svarende til 80 % af oppumpningen fra de almene vandværker.

 

De 17 vandværker som hverken har beredskabsplan eller nødforsyningsledning, oppumper 15.000 m3 om året eller derunder.

Der er ca. 900 ejendomme som i kommunens BBR register har status som enkeltindvindere, der forsyner én eller to husstande.

Horsens Kommune arbejder i øjeblikket på en ny vandforsyningsplan, der forventes færdiggjort i løbet af 2015. I forbindelse med vandforsyningsplanen har der i 2009 været tilsyn på alle almene vandværker, der i langt overvejende grad har vist sig velfungerende og velholdte.

I vandforsyningsplanen lægges der ikke op til væsentlige ændringer, men vandværkerne har hver i sær en status som enten primært, basis eller sekundært vandværk og inddeles i ”vandværksfamilier” med henblik på en fordelagtig fordeling og dækning af forsyningsområder og evt. sammenlægninger på sigt. Et mål i vandforsyningsplanen bliver, at der skal laves beredskabsplaner for alle vandværker, og at der etableres nødforsyningsledninger i det omfang, at det vurderes nødvendigt.