Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Landskabet bør fremstå som et landbrugslandskab, hvor bebyggelsen af spredt beliggende gårde er vel integreret i landskabet.

Landskabet bør indeholde bevoksning i form af hegn, bevoksede diger og skov, der sammen med det bakkede terræn indrammer landskabet i landskabsrum i varierende størrelse men overvejende i middel skala.

Der bør værnes om de særlige udsigter, der kan opleves i den østlige samt nordvestlige del af området, samt oplevelsen af kirker og gravhøje, der især opleves i disse dele af området.


Skovrejsning

Der kan integreres ny skov i hovedparten af området.

Med afsæt i den eksisterende bevoksningsstruktur kan der indpasses både små og store skovområder.

I områder med særlige udsigtsmuligheder bør skovrejsning begrænses.

Det bør sikres, at ny skov i disse områder ikke begrænser særlige udsigtsmuligheder, indkigget til kirker og gravhøje eller slører oplevelsen af kulturbetingede udskiftningsstrukturer omkring landsbyerne i den østlige del af området.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Det vurderes generelt muligt at indpasse nyt landbrugsbyggeri i landskabet.

På grund af landskabets varierede terræn vil det være en konkret vurdering, om eller hvordan det vil være muligt at indpasse stort landbrugsbyggeri eller andet stort byggeri i landskabet. Der skal i vurderingen tages højde for det generelt højtliggende terræn, der kan gøre byggeriet synligt over meget store afstande og fra de omgivende landskaber.

Der skal tages særligt hensyn til, at nyt byggeri ikke begrænser eller forringer de særlige udsigtsmuligheder, der kan opleves i den østlige og nordvestlige del af området.

Generelt bør nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri og orienteres efter samme linjer.

Det bakkede terræn bør så vidt muligt udnyttes som afskærmning ved, at byggeriet placeres lavt i terræn.

Den samlede bygningsmasse bør fremstå harmonisk og inden for farveskalaen jordfarver. Der bør ikke anvendes reflekterende materialer.

Evt. afskærmende beplantning bør have karakter af hegn eller små bevoksninger, der efterligner de bevoksningsstrukturer, der allerede findes i landskabet.


Byvækst og byrand

Byvækst ved Brædstrup bør tage hensyn til landskabet i Bryrupdalen mod syd og vest samt det udsigtsprægede landskab mod nord og øst.

Ny boligbebyggelse i den sydvestlige del af Brædstrup bør have en afdæmpet karakter, så den visuelle påvirkning af landskabet i Bryrupdalen er mindst mulig.

Byggeri i byranden bør opføres i ikke reflekterende materialer inden for jordfarveskalaen.

Det anbefales, at der skabes en mere grøn adskillelse af byen og dalen med bevoksning af hegns- eller skovkarakter. Det bør ske ud fra principper om at bevare væsentlige udsigter/udsigtskiler fra byen til dalen/Ring Sø.

Nyt byggeri i erhvervsområdet i den nordøstlige del af Brædstrup kan blive synligt over meget store afstande på grund af det højtliggende terræn. Byggeriet bør derfor nedtones mest muligt visuelt ved at anvende ikke reflekterende materialer inden for farveskalaen jordfarver.

Erhvervsområdet bør afgrænses mod det omgivende landskab af en transparent grøn byrand. På grund af den store skala i byggeriet bør der anvendes bevoksning af høje træer, der udefra betragtet optræder som skov eller høje krat. Bevoksningen behøver ikke at være massiv langs hele erhvervsområdet for at have en betydelig visuel effekt.

Udvikling af områdets øvrige små byer og landsbyer bør ikke sløre landsbyernes struktur eller de omgivende udskiftningsstrukturer, der fortsat kan erkendes. Byranden bør disse steder have en transparent grøn karakter.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet bør friholdes for nye høje anlæg som vindmøller og master, da de vil blive synlige over meget store afstande og påvirke en lang række landskaber.

En konkret vurdering bør afgøre, om lave tekniske anlæg kan indpasses i landskabet uden væsentlige visuelle påvirkninger. Det bør i særlig grad vurderes, om anlægget vil medføre visuel påvirkning af landskaber med særlige udsigtsmuligheder eller oplevelsesværdier.

Der bør generelt værnes om det forhold, at store dele af landskabet i dag ikke er påvirket af tekniske anlæg, og at landskabet ikke medfører en teknisk påvirkning af de omgivende landskaber.

Det vil være muligt at indpasse større veje omkring Brædstrup. I det øvrige landskabsområde bør evt. nye veje have karakter af "landskabsvej", der i høj grad følger det naurlige terræn. 


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.