Grundvandsbeskyttelse

Ifølge retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner, skal områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) så vidt muligt friholdes fra udlægning af områder til byudvikling.

Af Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” og det tilhørende bilag 2 fremgår det, at der er muligheder for undtagelse, hvis alternative beliggenheder udenfor OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Ved brug af undtagelser kræves der i nogle tilfælde, at der indarbejdes tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. Redegørelseskravene er skematisk illustreret på Figur 20.

Af den statslige udmelding fremgår 3 lister over kategorier af byudvikling i forhold til grundvandsinteresserne:

Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder (Tilladelsesliste)
Potentielt grundvandstruende virksomheder (Opmærksomhedsliste)
Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (Forbudsliste)
For liste 1 er der ingen begrænsninger i OSD, udover hvad denne grundvandsredegørelse nævner. I NFI (nitratfølsomme indvindingsområder) skal grundvandsbeskyttelsen sikres ved tekniske tiltag.

For liste 2 kræves der en supplerende redegørelse, indeholdende tekniske tiltag, til Naturstyrelsen, hvis disse placeres i OSD. I NFI er liste 2 byudvikling ikke tilladt.

For liste 3 byudvikling er der ikke mulighed for etablering i OSD, med mindre der er tale om mindre udvidelse af eksisterende anlæg, og der samtidig gøres særlige foranstaltninger til at beskytte grundvandet.

De omtalte lister fremgår af bilag 2 til denne redegørelse.

Figur 20 Skematisk visning af redegørelseskrav og risikovurdering for byudvikling