Kulturbetingede landskabstræk

De kulturbetingede karaktertræk tegner et landskab, som i høj grad er præget af byudvikling i og omkring Horsens. Det omgivende landskab er et landbrugslandskab, hvor markerne er brudt af fragmenterede levende hegn og anden spredt bevoksning.

Landskabskarakterens oprindelse

Udviklingen af Horsens by og de omgivende landsbyer har i kombination med etablering af motorvejen og store højspændingstracéer på tværs af landskabet betydning for landskabets overordnede karakter. Disse karaktertræk udspringer af en urbanisering, der især har fundet sted fra midten af 1900-tallet og betragtes som landskabskarakterens oprindelse.

Omkring byen er landskabet fortsat et landbrugslandskab, hvor landskabets kulturbetingede karaktertræk tager afsæt i den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur, som udspringer af udskiftningsreformerne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Selv om urbaniseringen vurderes at være dominerende i landskabskarakteren, skinner denne ældre, karaktermæssige oprindelse igennem.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen er domineret af dyrkede marker, der uden for Horsens by præger landskabets karakter.

De ofte middelstore marker brydes af små terrænlavninger, der indeholder små søer samt små dalstrøg. Dalene har ofte en ekstensiv karakter med eng og overdrev.  

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen består overvejende af hegn, der delvist afgrænser markerne og generelt optræder som linjer i landskabet uden et entydigt mønster.

Små bevoksninger findes spredt i området, ofte i forbindelse med søer og terrænlavninger med vandløb, mens mere sammenhængende bevoksning er begrænset til de to småskove, Kærskov og Dallerup Skov, der står på tværs af kommunegrænsen mod syd.

Bebyggelsesstruktur

Dette landskab er i høj grad præget af byudvikling i og omkring Horsens by. I et overordnet perspektiv tegner byudviklingen en fingerstruktur med afsæt i Horsens som ”håndfladen”. Bybånd tegner ”fingrene” mod erhvervsområdet mod sydvest, Hatting mod vest, Lund mod nordvest og Stensballe mod nordøst. Mod nord strækker et bybånd mod Gedved sig uden for dette landskabsområde.

Bybåndene inden for denne struktur er i fortsat udvikling, og derfor er de fleste af landsbyerne i dag betydeligt udviklet sammenholdt med de historiske kort. Nogle landsbyer er også vokset sammen. Særligt udtalt er det omkring Horsens, hvor Tyrsted, Torsted, Dagnæs og Stensballe i dag er en del af Horsens by.

Hatting landsby er vokset ved fortætning, men har i høj grad samme stjernestruktur som omkring udskiftningstiden.

Mellem bybåndene er bebyggelsesstrukturen tegnet af små bebyggelser og gårde, der er udskiftet fra landsbyerne. Dermed ligger gårde spredt i det småbakkede landskab.

 

Tekniske anlæg

Området rummer forskellige større tekniske anlæg, men mest udtalt er et stort antal højspændingstracéer, der på forskellig vis krydser på tværs af området og også krydser hinanden. Seks tracéer samles i en større transformerstation nordvest for Hatting.

Motorvejen forløber på tværs af den vestlige del af landskabsområdet.

En teknisk prægning kommer også fra erhvervsområderne omkring Horsens og i Lund.