Bjerrelide

Bjerrelide er et markant bakkedrag, der rejser sig stejlt fra det flade terræn og dermed adskiller sig fra det øvrige landskabsområde.

Geologisk betingede landskabstræk

I den sydligste del af området omkring kommunegrænsen rejser bakkeknuden Bjerrelide sig brat i landskabet som et meget markant og fremtrædende element. Den vestlige og mest markante del af bakken måler 3 km i retning øst-vest og 2 km i retning nord-syd, men bakken er mod øst forlænget af en 3 km lang, lavere bakkeryg.

Bakkens højeste punkt er ved Purhøj, som ligger 121 meter over havet, og især mod nord har bakken et skarpt skåret profil. Her rejser den sig med en op til 56 meter stejl skrænt fra det omgivende, næsten flade terræn og markerer sig i landskabet fra selv stor afstand.

Bakkens geologiske oprindelse er endnu ikke bestemt. Bjerrelide er eroderet af den Østjyske Is, men om den er en landskabsrest fra det tidligere isfremstød under istiden (NØ-isen), eller om den er fra en tidligere istid, er endnu uklart. Jordarten er moræneler (ML).

Kulturbetingede landskabstræk

Den del af bakken, der ligger inden for kommunegrænsen, er domineret af skov.

Midt på bakken er der dog et lysåbent område lige syd for landsbyen Over Ulstrup. Her ligger enkelte små husmandsbrug langs vejene i det stejle terræn, der ellers er præget af græsningsarealer og dyrkede marker.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Inden for kommunen har landskabet en meget enkel karakter, der er domineret af to store skovområder.

Skovene skaber en lukket ramme om landskabet mod øst og vest, mens landskabet har en åben afgrænsning mod nord og syd.

Bakken fungerer som en udsigtspunkt, hvorfra der er vide udsigter over det omgivende landskab og ud over Horsens Fjord.