Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Det er væsentligt at værne om landskabets enkle karakter, hvor store skove med lange skovbryn definerer landskabets overordnede ramme og store landskabsrum.

Landskabet har meget intakte strukturer, der formidler landskabets kulturhistorie. Det gælder især Boller hovedgårdslandskab, områdets husmandsudstykninger og landsbylandskabet mod syd. Disse strukturer bør bevares.

Endelig er det væsentligt at værne om landskabets visuelle relation til Horsens Fjord og landskabet på modstående kyst. Det gælder både udsigterne til kysten og oplevelsen af selve kysten og landskabet omkring Horsens Fjord.


Skovrejsning

Skov kan i nogen grad indpasses i landskabet, men det bør ske med afsæt i en række hensyn.

Det er afgørende for landskabskarakteren, at skovene i området fremstår som store enheder, der afgrænser de overordnede landskabsrum.

Der bør af hensyn til landskabskarakterens intakthed ikke ske skovrejsning i tilknytning til de gamle skove i Boller hovedgårdslandskab, ligesom skovrejsning ikke bør sløre oplevelsen af alléer langs adgangsvejene til de store gårde.

Der bør ikke ske skovrejsning omkring Uth Kirke, der begrænser indkigget til kirken eller kirkens synlighed som kulturhistorisk orienteringspunkt i landskabet.

Der bør ikke ske skovrejsning nedenfor og nord for Bjerrelide, der begrænser indkigget til og oplevelsen af den markante bakke, der brat rejser sig fra fladen.

Der bør ikke ske skovrejsning nord for Bollervej, hvorfra der opleves særlige udsigter på langs og på tværs af Horsens Fjord.

Ved Dagnæs kan der dog ske skovrejsning langs byranden, når det ikke begrænser udsigterne til fjorden mod nordøst.

I det øvrige landskab bør der være opmærksomhed på, at skovrejsning ikke begrænser særlige udsigter til Horsens Fjord, eksempelvis fra krydset Thyrasmindevej og Ustrup Skovvej syd for Sejet.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Der bør ikke opføres nyt byggeri i landzonen, der ikke er nødvendigt landbrugsbyggeri.

Generelt bør nyt landbrugsbyggeri opføres i en skala, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse.

I husmandsudstykningerne bør skalaen i nyt byggeri ikke overstige en lille til middel skala.

I landsbylandskabet i den sydlige og sydvestlige del af området bør skalaen i nyt byggeri ikke overstige en middel skala.

Større byggeri vurderes at kunne indpasses i tilknytning til de større gårde i den nordlige og østlige del af området.

Nyt byggeri bør generelt tilpasses eksisterende byggeri, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet. Der bør være særlig opmærksomhed på byggeriets påvirkning af landskabets enkle karakter og visuelle relationer med Horsens Fjord (se kystnærhedszone).

Et harmonisk udtryk bør sikres ved bygningernes dimensionering, orientering efter samme linjer, indbyrdes placering, farve og arkitektoniske udtryk.

Afskærmende beplantning bør begrænses, da det ikke er karakteristisk for landskabet. Derfor er det væsentligt, at den samlede bygningsmasse ikke fremstår visuelt markant i landskabet.


Byvækst og byrand

Der bør kun ske byvækst ved Sejet.

Byudvikling bør her ske mellem Søndermarksvej og Skjoldvej med bebyggelse af lav karakter.

Byranden bør have en transparent grøn karakter, som i dag kendetegner byens afgrænsning mod landskabet.

Ved Dagnæs er det væsentligt at opretholde Horsens bys veldefinerede grænse mod Boller hovedgårdslandskab og kystlandskabet. Derfor bør der ikke ske byudvikling her.

Områdets øvrige små landsbyer fremstår med meget intakte strukturer og kulturhistorisk fortælleværdi, der ikke bør brydes af byudvikling eller væsentlige ændringer i bygningsmassen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Der bør værnes om landskabets i høj grad upåvirkede karakter.

Landskabet bør derfor ikke tilføres nye tekniske anlæg.

Der bør kun tilføres nyt vejanlæg vest for Klokkedal.

Her kan den skovbevoksede dal og Boller Overskov udnyttes til at afskærme et nyt vejanlæg ved Tyrsted og Dagnæs fra det øvrige landskabsområde. De to skove bør så vidt muligt opretholdes som selvstændige elementer i landskabet.

Nord for Bollervej bør vejen indpasses i et landskab med en lysåben karakter, hvor udsigterne mod Horsens Fjord så vidt muligt opretholdes.

Vejanlægget bør følge det naturlige terræn. Jordvolde bør begrænses og så vidt muligt sløres af skovlignende bevoksning.


Kystnærhedszone

Med undtagelse af landskabet omkring Uth er landskabet inden for hele kystnærhedszonen relateret til kysten.

Ændringer må derfor forventes at kunne påvirke oplevelsen af kystlandskabet.

På grund af den korte afstand til modstående kyst skal der være opmærksomhed på, at ændringer i kystnærhedszonen (og det øvrige landskabsområde) kan påvirke oplevelsen af kystlandskabet på modstående kyst samt oplevelsen af fjordlandskabet set fra vandet.

Byudvikling af Sejet mod syd vurderes ikke at påvirke kystlandskabet og landskabsværdierne, når det sker med lav bebyggelse, som i dag kendetegner byen.