Sammenfattende vurdering

Samlet set vurderes de fem nye udlæg til byvækst indenfor OSD ikke at påvirke den samlede grundvandsressource væsentligt. Der udlægges boligområder indenfor OSD, de steder hvor der ikke findes alternativer udenfor OSD, samtidig gøres der en indsats for at sikre den tilbageværende del af grundvandsressourcen, blandt andet gennem arealudlæg til skovrejsning mellem Hatting og Horsens og omkring Gedved Vandværks kildeplads. Samtidig tages et erhvervsområde til tung industri ud ved Hatting. Endelig beskyttes grundvandet under de konkrete udlæg gennem en række tekniske tiltag.

Den årlige grundvandsdannelse er indenfor OSD opgjort til 24,2 mio. m3/år. I dag indvindes der i alt ca. 5,8 mio. m3/år indenfor kommunens OSD’er svarende til en udnyttelsesgrad på omkring 24 %. Forventningen er, at det fremtidige vandbehov vil stige med ca. 11 % i 2024 og med ca. 33 % i 2050. Det vurderes at den tilgængelige grundvandsressource fortsat er tilstrækkelig til, at dække det fremtidige vandbehov i kommunen. Det vurderes, at forekomsten af nitrat, fund af sprøjtemidler og andre forurenende stoffer ikke er så udbredt, at det vil nedsætte grundvandsressourcen betydeligt i fremtiden.