Miljøvurdering

Afgørelse om Miljøvurdering

Parkeringsstrategien er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 05.05.2004 med senere ændringer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en scree­ning af parkeringsstrategien efter kriterierne i loven og vurderet, at det ikke er nødven­digt at foretage en miljøvurdering.

Vurderingen af, at parkeringsstrategien ikke er omfattet af lovens kravom, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurde­ring af parkeringsstrategien - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. e-mail: trafik@horsens.dk eller til Horsens Kommune, Affald og Trafik, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresen­der herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for parkeringsstrategien offentliggørelse og ved kontortids ophør. Planen offentliggøres d. 25. november 2015.

Det er en betingelse for klagenævnets behand­ling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Klagenævnet vil efter modtagelse af en kla­ge sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales geby­ret ikke på den anviste måde og inden for den fast­satte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra dato­en for planforslagets offentliggørelse.

Yderligere oplysninger

Hvis parkeringsstrategien giver anledn­ing til spørgsmål, kan du henvende dig til Horsens Kommune, Affald og Trafik på telefon 7629 2599 eller e - mail: ncm@horsens.dk.

Affald og Trafik.
Den 25 november 2015