Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.16.1 Den centrale og vestlige del af området
I hele området vurderes de bærende landskabstræk at fremstå med i høj grad intakte strukturer. Det er afspejlet i det bebyggelsesmønster, som landsbyer og gårde tegner, samt strukturen af veje og diger, der tegner udskiftningstidens strukturer i landskabet. Lokalt er gårde og diger blevet fjernet, men det vurderes kun at være i et forholdsvist lille omfang.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes generelt middel.

Landskabet opleves uden eller med kun en lille visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller byggeri.

Middel tilstand

T.16.2 Landskabet syd og øst for Vedslet

Den østlige del af landskabsområdet krydses af et højspændingstracé, der lokalt medfører en betydelig visuel påvirkning af landskabet. Anlægget er synligt fra store dele af området, men det er især i en buffer omkring anlægget, at anlægget fremstår markant i landskabet.

Lige som i den øvrige del af landskabsområdet vurderes intaktheden af de bærende landskabstræk generelt høj og tilstanden middel.

DELOMRÅDE

Middel tilstand

T.16.3 Ballebo

Omkring Ballebo er bevoksningsstrukturen af skove samt bebyggelsesstrukturen af gårde i høj grad intakt, mens der over tid er forsvundet diger fra især den østlige del af området, og mindre lavbundsområder er afvandet. Det svækker i nogen grad intaktheden, der vurderes middel til god.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes middel.

Landskabet vurderes kun i mindre grad visuelt påvirket af tekniske anlæg i de omgivende landskaber.